Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Kết luận của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN (Khoá III) về các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng đào tạo

1. Nâng cao chất lượng đào tạo là đòi hỏi cấp thiết của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, là sứ mạng của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học được Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ III xác định là mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với nhiệm kỳ 2005-2010.

Trong thời gian qua, các đơn vị đào tạo đã cố gắng thực hiện một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo như: từng bước đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp và công tác quản lý đào tạo; đảm bảo giáo trình, bài giảng cho tất cả môn học ổn định; nâng cao năng lực và trình độ đội ngũ giảng viên; gắn kết đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học; nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị khoa học; tăng cường hiệu quả hợp tác quốc tế... Đặc biệt, nhiều trường đại học, khoa trực thuộc đã tổ chức thí điểm các chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao và liên kết quốc tế. Do đó chất lượng đào tạo đã đạt được sự chuyển biến rõ nét.

Tuy nhiên các giải pháp đã áp dụng còn thiếu tính thống nhất, đồng bộ, chưa đạt được hiệu quả cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của mục tiêu đã đề ra trong kết luận của Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN (khóa II) là “Phấn đấu đến năm 2010 chất lượng đào tạo của ĐHQGHN đạt chuẩn khu vực (ở vị trí trung bình trong bảng xếp hạng các trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực tốt nhất ở Châu á), trong đó một số lĩnh vực, ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế”.

2. Cần thực hiện các giải pháp mang tính đột phá, có tính hiệu quả, khả thi cao, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam, phát huy được thế mạnh truyền thống về khoa học cơ bản, tính liên ngành của ĐHQGHN, đảm bảo được sự liên thông, hội nhập với giáo dục đại học khu vực và quốc tế.

Trước mắt cần ưu tiên đầu tư các nguồn lực để tập trung thực hiện các giải pháp lớn sau đây nhằm tạo được bước tiến quan trọng về chất lượng đào tạo, hướng tới chuẩn khu vực, quốc tế:

a. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo chung: áp dụng mạnh mẽ, rộng rãi phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá tiên tiến theo hướng nâng cao tính chủ động, sáng tạo, khả năng tự học, năng lực NCKH, phát hiện và giải quyết vấn đề của người học.

b. Những giải pháp đi tắt, đón đầu, tiếp cận ngay chuẩn mực chất lượng khu vực, quốc tế:

• Mở rộng quy mô và từng bước “quốc tế hóa” hệ đào tạo tài năng, chất lượng cao.

• Tiếp tục phát triển mạnh mẽ và chú trọng nâng cao chất lượng tuyển sinh đối với các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

c. Một số giải pháp khác do đơn vị đào tạo lựa chọn, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của đơn vị.

3. Đồng thời với việc ưu tiên áp dụng các giải pháp đột phá nói trên, chúng ta vẫn phải từng bước thực hiện các biện pháp cơ bản, có tính thường xuyên, lâu dài sau đây:

• Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý.

• Đổi mới cơ chế quản lý, điều hành hệ thống tổ chức đào tạo và NCKH, nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước xã hội, tính minh bạch, năng động, sáng tạo của đơn vị đào tạo.

• Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp theo hướng từng bước áp dụng phương thức đào tạo theo hình thức tích luỹ tín chỉ và tiếp cận các chuẩn mực khu vực, quốc tế.

• Hiện đại hóa cơ sở vật chất, hệ thống giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo.

• Đẩy mạnh đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế nhằm tạo thêm nguồn lực, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, chuyển giao công nghệ đào tạo tiên tiến.

4. Tổ chức thực hiện

• Đảng ủy ĐHQGHN thông qua kết luận về “Các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng đào tạo” (12/2005).

• Các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức quán triệt kết luận của Đảng uỷ (1/2006).

• Ban giám đốc ĐHQGHN, các thủ trưởng đơn vị đào tạo tổ chức xây dựng kế hoạch hành động để triển khai thực hiện các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng đào tạo trong toàn ĐHQGHN và tại mỗi đơn vị đào tạo (2/2006).

• Sau mỗi học kỳ các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đánh giá việc thực hiện kết luận của Đảng ủy và kế hoạch hành động của đơn vị mình về triển khai các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng đào tạo.

Ban giám đốc ĐHQGHN tổ chức đánh giá việc thực hiện kết luận của Đảng uỷ và kế hoạch hành động của ĐHQGHN về triển khai các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng đào tạo.

• Sau 2 năm thực hiện, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hành động cho giai đoạn tiếp theo.

Việc áp dụng thành công những giải pháp đột phá nâng cao chất lượng đào tạo đòi hỏi ý thức tự giác, quyết tâm cao và sự chỉ đạo tập trung quyết liệt của lãnh đạo Đảng, cơ quan quản lý và các đoàn thể quần chúng các cấp, sự cố gắng nỗ lực hết mình của từng cán bộ đảng viên và sinh viên, chủ động phát huy mọi nguồn lực và tiềm năng, sáng tạo nhằm tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, hướng tới chuẩn mực khu vực và quốc tế.

 Đảng uỷ ĐHQGHN - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 179, tháng 1/2006
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :