Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Công tác nhân sự tháng 1/2022

Trong tháng 1/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã ký các Quyết định liên quan đến công tác nhân sự của một số đơn vị trong ĐHQGHN.

Cụ thể:

- Quyết định số 09/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/01/2022 về việc giao ông Đoàn Văn Cường, Phó Trưởng ban Tổ chức Cán bộ phụ trách Ban Tổ chức Cán bộ cho đến khi có quyết định mới. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Quyết định số 26/QĐ-ĐHQGHN ngày 07/01/2022 về việc luân chuyển và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Vinh giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông. Ông Nguyễn Tiến Vinh tiếp tục kiêm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Cán bộ trong thời gian 06 tháng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Quyết định số 28/QĐ-ĐHQGHN ngày 07/01/2022 về việc điều động và bổ nhiệm ông Trương Việt Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Cán bộ kể từ ngày 15/01/2022. Ông Trương Việt Hà có trách nhiệm bàn giao công việc được phân công cho Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trước khi chuyển công tác.

- Quyết định số 99/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/01/2022 về việc bổ nhiệm bà Tạ Thị Thu Hiền giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQGHN trong thời gian thực hiện việc chuyển đổi, sắp xếp lại mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Bà Tạ Thị Thu Hiền được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác theo quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN.

- Quyết định số 116/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/01/2022 về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quý Thanh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục kể từ ngày 15/3/2022. Ông Nguyễn Quý Thanh được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN.

- Quyết định số 109/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/01/2022 về việc điều động ông Nguyễn Tiến Thảo, Phó Trưởng Ban Đào tạo đến Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN công tác và bổ nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN. Ông Nguyễn Tiến Thảo có trách nhiệm bàn giao công việc được phân công cho Trưởng Ban Đào tạo xong trước ngày 20/01/2022.

- Quyết định số 118/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/01/2022 về việc bổ nhiệm lại ông Trịnh Thanh Ba giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc kể từ ngày 23/02/2022. Ông Trịnh Thanh Ba được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN.

- Quyết định số 108/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/01/2022 về việc chuyển đổi, bổ nhiệm ông Lê Trung Thành, Chủ nhiệm Khoa Quốc tế giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Quốc tế. Ông Lê Trung Thành tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ nhiệm Khoa Quốc tế cho đến khi chấm dứt hoạt động của Khoa Quốc tế; được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN.

- Quyết định số 117/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/01/2022 về việc chuyển đổi, bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thuận, Phó Chủ nhiệm Khoa Quốc tế giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế. Ông Nguyễn Quang Thuận tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ nhiệm Khoa Quốc tế cho đến khi chấm dứt hoạt động của Khoa Quốc tế; được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN.

- Quyết định số 122/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/01/2022 về việc chuyển đổi, bổ nhiệm ông Trần Anh Hào, Phó Chủ nhiệm Khoa Quốc tế giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế. Ông Trần Anh Hào tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ nhiệm Khoa Quốc tế cho đến khi chấm dứt hoạt động của Khoa Quốc tế; được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN.

- Quyết định số 123/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/01/2022 về việc chuyển đổi, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Định, Phó Chủ nhiệm Khoa Quốc tế giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế. Ông Nguyễn Văn Định tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ nhiệm Khoa Quốc tế cho đến khi chấm dứt hoạt động của Khoa Quốc tế; được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN.

- Quyết định số 111/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/01/2022 về việc chuyển đổi, bổ nhiệm ông Hoàng Đình Phi, Chủ nhiệm Khoa Quản trị và Kinh doanh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh. Ông Hoàng Đình Phi tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ nhiệm Khoa Quản trị và Kinh doanh cho đến khi chấm dứt hoạt động của Khoa Quản trị và Kinh doanh; được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN.

- Quyết định số 113/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/01/2022 về việc chuyển đổi, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Chủ nhiệm Khoa Quản trị và Kinh doanh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh. Ông Nguyễn Ngọc Thắng tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Phó Chủ nhiệm Khoa Quản trị và Kinh doanh cho đến khi chấm dứt hoạt động của Khoa Quản trị và Kinh doanh; được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN.

- Quyết định số 256/QĐ-ĐHQGHN ngày 28/01/2022 về việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Thu Hương - Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bà Đặng Thị Thu Hương được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN. 

 VNU Media - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :