Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thành lập Ban Xây dựng
Ngày 21/4/2008, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 1477/QĐ-TCCB thành lập Ban Xây dựng trên cơ sở bộ phận Xây dựng cơ bản thuộc Ban Kế hoạch - Tài chính.

Ban Xây dựng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc ĐHQGHN thực hiện chức năng quản lý đầu tư xây dựng và hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thuộc ĐHQGHN quản lý.

Ban Xây dựng có nhiệm vụ tham mưu, giúp Giám đốc trong việc chỉ đạo công tác lập và giám sát quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng, dự án xây dựng; Nghiên cứu, đề xuất áp dụng một số cơ chế đầu tư xây dựng phù hợp với đặc thù của ĐHQGHN; Xây dựng các văn bản quản lý đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng trong ĐHQGHN; Thẩm định và trình Giám đốc phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thủ tục đầu tư xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng công trình từ khâu thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư đến phê duyệt quyết toán khối lượng xây lắp hoàn thành (trừ các dự án đã được Giám đốc ủy quyền cho các đơn vị trực thuộc); Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   |