Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: giá trị lý luận và thực tiễn
Hội thảo về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra ngày 20/5/2009 với sự phối hợp tổ chức của Trường ĐHKHXH&NV và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong thời gian từ tháng 5/1965 cho tới tháng 5/1969. Di chúc là kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Bác, chứa đựng giản dị mà súc tích những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và mai sau. Cho đến ngày nay, bản Di chúc vẫn được coi là một văn kiện có giá trị lịch sử quan trọng mà trong đó, sự kết hợp chặt chẽ giữa tính khoa học và tính thực tiễn trên nền tảng chủ nghĩa nhân văn cao đẹp đã làm nên giá trị chân chính và bền vững của Di chúc Bác Hồ.

Không chỉ làm rõ những giá trị về mặt lý luận của Di chúc, các tham luận tại hội thảo còn khẳng định giá trị thực tiễn của bản di chúc lịch sử, trên cơ sở đó rút ra những bài học nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay. Ba chủ đề chính được thảo luận gồm:

- Những giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc đối với cách mạng Việt Nam trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể, bồi dưỡng giáo dục con người mới xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế, đối ngoại...

- Những thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được sau 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, văn hoá...

- Kết quả học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người, nhất là các tư tưởng trong bản Di chúc vào thực tiễn việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong bốn chục năm qua.

 Thanh Hà - Thành Long - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   |