Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Thành lập Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ ĐHQGHN
Ngày 23/6/2008, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3042/QĐ-KHCN thành lập Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ của ĐHQGHN (sau đây gọi tắt là Quỹ KHCN).

Quỹ KHCN hoạt động vì mục đích bảo toàn vốn, bù đắp chi phí và không vì mục đích lợi nhuận nhằm tài trợ, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ và nâng cao vị thế của Đại học Quốc gia Hà Nội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quỹ KHCN là tổ chức trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Quỹ đặt tại Nhà điều hành, ĐHQGHN, địa chỉ: 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Tại Quyết định này, Giám đốc ĐHQGHN đã quy định 12 nội dung cụ thể liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ KHCN; các nội dung cụ thể về Hội đồng Quỹ, Cơ quan điều hành và Ban Kiểm soát của Quỹ KHCN,… Giám đốc Quỹ KHCN có trách nhiệm xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ để Hội đồng Quản lý Quỹ trình Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt; xây dựng trình Hội đồng quản lý Quỹ ban hành các quy chế nội bộ theo quy định để quản lý, chỉ đạo, điều hành Quỹ thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ được giao.

Văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

 P.V - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :