Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thành lập Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin trực thuộc ĐHQGHN
Ngày 10/6/2010, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 1736/QĐ-TCCB thành lập Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại các đơn vị liên quan của ĐHQGHN.

Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin là đơn vị phục vụ trực thuộc ĐHQGHN, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại các đơn vị sau: Trung tâm Quản trị mạng VNUnet trực thuộc Viện Công nghệ Thông tin, Trung tâm nghiên cứu và phát triển Công nghệ Phần mềm trực thuộc Trường Đại học Công nghệ và Trung tâm Tích hợp d liệu trực thuộc Văn phòng ĐHQGHN.

Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin có chức năng, nhiệm vụ chính sau đây:

1. Chức năng

- Tham mưu, giúp việc Giám đốc ĐHQGHN về công tác quản lý và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN;

- Tổ chức nghiên cứu phát triển hạ tầng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong ĐHQGHN.

2. Nhiệm vụ

a) Nhiệm vụ tham mưu, tư vấn