TIN TỨC & SỰ KIỆN
ĐÀO TẠO   Văn bản liên quan 00:00:00 Ngày 21/09/2015 GMT+7
Danh mục các văn bản quản lý, điều hành lĩnh vực Đào tạo

 

CÁC VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ

1

08/2012/QH13

 Luật giáo dục đại học

2

58/2010/QĐ-TTg

Ban hành “Điều lệ trường đại học”
(Theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 09 năm 2010)

 

CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ VÀ LIÊN BỘ

1

07/2015/TT-BGDĐT

Ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

2

2/2015/TT-BGDĐT

Quy chế thi THPT Quốc gia

3

02/2015/TT-BGDĐT

Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông Quốc gia, ban hành ngày 26/02/2015

4

03/2015/TT-BGDĐT

Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, ban hành ngày 26/02/2015

5

22/VBHN-BGDĐT

Thông tư ban hành Quy chế thi chọn Học sinh giỏi quốc gia, ban hành ngày 25 tháng 8 năm 214

6

47/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia (Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 7/12/2012)

7

01/HD-ĐTVNN

Thông tin hướng dẫn dành cho ứng viên Đề án 322 (Công văn hướng dẫn số 01/HD-ĐTVNN của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 6/12/2012)

8

46/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông

9

40/2012/TT- BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh

10

35/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020" được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

11

6353/BGDĐT-GDQP

V/v: Hướng dẫn thực hiện chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng

12

31/2012/TT- BGDĐT

Thông tư Ban hành chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh

13

10/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

14

06/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

15

04/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

16

05/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ 
ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

17

01/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe, trình độ đại học

18

57/2011/TT-BGDĐT

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

19

43/2011/TT-BGDĐT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

20

10/2011/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (Số: 10/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 28 tháng 02 năm 2011)

21

08/2011/TT-BGDĐT

Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (Số: 08/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 17 tháng 2 năm 2011)

22

38/2010/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
(Số: 38/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 22/12/2010)

23

4366/BGDĐT-PC

Hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (Theo văn bản số 4366/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 23 tháng 7 năm 2010)

24

 05-NQ/BCSĐ

Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-20105 ( Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 6/1/2010)

25

 09/2010/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học (Theo công văn số 09/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo, ngày 10/3/2010)

26

14/2009/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Điều lệ trường cao đẳng

27

10/2009/TT-BGDĐT

Quy chế đào tạo Tiến sĩ

 

ĐHQGHN – ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1

1110/HD-ĐHQGHN

Hướng dẫn điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo đại học theo Quy chế đào tạo đại học, ban hành ngày 30/3/2015

2

1080/HD-ĐHQGHN

Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo đại học ở ĐHQGHN, ban hành ngày 26/3/2015

3

967/QĐ-ĐHQGHN

Quy chế tuyển sinh ĐH chính quy theo đánh giá năng lực, ban hành ngày 18/3/2015

4

1002/HD-ĐHQGHN

Hướng dẫn công tác thi và tuyển sinh ĐH chính quy theo đánh giá năng lực ở ĐHQGHN, ban hành ngày 20/3/2015

5

5115/QĐ-ĐHQGHN 

Quy chế Đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành ngày 25/12/2014

6

4051/QĐ-ĐHQGHN

Sửa đổi Quy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế ban hành theo QĐ số 3599/QĐ-ĐHQGHN ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Giám đốc ĐHQGHN, ban hành ngày 08/11/2013

7

685/QĐ-ĐHQGHN

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN ban hành theo QĐ số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc ĐHQGHN, ban hành ngày  08/ 3/2013

8

1366/QĐ-ĐHQGHN

Về việc ban hành Quy định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo ở Đại học

9

3599/QĐ-ĐHQGHN

Quy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế, ban hành ngày 05/12/2011

10

2766 /HD-KHTC

Hướng dẫn sử dụng kinh phí nhiệm vụ chiến lược ở ĐHQGHN, ban hành ngày 19/9/2011

11

3079 /QĐ-ĐHQGHN

Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN, ban hành ngày 26 /10/2010

12

3882/HD-ĐT

Hướng dẫn tạm thời về đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên ở ĐHQGHN (Công văn số 3882/HD-ĐT ngày 11 tháng 11 năm 2009)

13

278/ĐT

Hướng dẫn về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (Công văn số 278/ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2003)

14

3737/QĐ-ĐHQGHN

Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc Đại học ở ĐHQGHN ban hành ngày 21/10/2014

 

ĐHQGHN – ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1

1901/QĐ-ĐHQGHN

Quy định tạm thời Đào tạo thạc sĩ chất lượng cao tại ĐHQGHN, ban hành ngày 25/5/2015

2

1610/HD-ĐHQGHN

Hướng dẫn tổ chức đào tạo học phần ngoại ngữ thuộc phần kiến thức chung trong chương trình đào tạo thạc sĩ ở ĐHQGHN, ban hành ngày 27/4/2015

3

808/HD-ĐHQGHN

Hướng dẫn điều chỉnh, cập nhật hoặc chuyển đổi, bổ sung chương trình đào tạo thạc sĩ theo Quy chế đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN, ban hành ngày 9/3/2015

4

4668/QĐ-ĐHQGHN

Quy chế đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN ban hành ngày 10/12/2014

5

4280/QĐ-ĐHQGHN

Sửa đổi một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN ban hành theo QĐ số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 được sửa đổi, bổ sung theo QĐ số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 của Giám đốc ĐHQGHN, ban hành ngày 14/11/2014

6

3050/QĐ-ĐHQGHN

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25/5/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

7

1555/QĐ-ĐHQGHN

Quy chế đào tạo sau đại học tại ĐHQGHN, ban hành ngày 25/5/2011

8

3810/ KHCN

Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN

9

278/ĐT

Hướng dẫn về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại ĐHQGHN (Hướng dẫn số 278/ĐT ngày 20/10/2003)

10

45/ĐT

Hướng dẫn tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ ở ĐHQGHN 
(Hướng dẫn số 45/ĐT ngày 27/02/2003)

11

2179/SĐH

Đưa thông tin luận văn, luận án lên website

12

1610/HD-ĐHQGHN

Hướng dẫn Tổ chức đào tạo học phần ngoại ngữ thuộc phần kiến thức chung trong chương trình đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN

 

ĐÀO TẠO LIÊN KẾT QUỐC TẾ

1

4474/QĐ-ĐHQGHN

Ban hành Quy định về quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài ở ĐHQGHN (hết hiệu lực, thay thế bằng Quyết định số 3888/QĐ-ĐHQGHN, ngày 14/10/2015)

2

3888/QĐ-ĐHQGHN

Ban hành Quy định về quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài ở Đại học Quốc gia Hà Nội

 

CÁC VĂN BẢN KHÁC

1

1868/QĐ-ĐHQGHN

Quy định về văn bằng, chứng chỉ của ĐHQGHN, ban hành ngày 22/5/2015

2

3737/QĐ-ĐHQGHN

Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc THPT chuyên và bậc ĐH ở ĐHQGHN, ban hành ngày 21/10/2014

3

1600/ QĐ-ĐHQGHN

Công tác giáo trình của ĐHQGHN, ban hành ngày 18/5/2012

 

 

>>> Xem thêm: Các Văn bản (Chọn "Lĩnh vực" -> "Đào tạo", "Đào tạo đại học", "Đào tạo sau đại học")

 

 

 

 Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài mới hơn
 • Không có bài nào mới hơn !
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ