Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn Ngành Lịch sử

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH LỊCH SỬ

 

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Cử nhân ngành Lịch sử có kiến thức hệ thống, cơ bản về tiến trình lịch sử Việt Nam và tiến trình lịch sử thế giới.

1.2. Về kỹ năng

Cử nhân ngành Lịch sử được trang bị một số phương pháp cần thiết để tiến hành công việc chuyên môn về sử học nói chung và về một chuyên ngành sử học cụ thể một cách  hiệu quả; áp dụng được tư duy lôgic, tích cực và sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề cụ thể của sử học thuộc chuyên ngành của mình.

1.3. Về năng lực

Cử nhân ngành Lịch sử có kiến thức chuyên sâu về một chuyên ngành lịch sử; có khả năng tự học và học tập suốt đời để nâng cao năng lực cá nhân và đạt được thành công trong hoạt động chuyên môn; có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập. Người có bằng cử nhân ngành Lịch sử có thể:

- Làm công tác nghiên cứu ở các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ quan nhà nước, đoàn thể xã hội có sử dụng, có liên quan đến kiến thức lịch sử,

- Làm công tác giảng dạy lịch sử tại các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học.

- Có thể học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ sử học, làm công tác lãnh đạo, quản lý và  các công tác khác…

1.4. Về thái độ

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức phục vụ nhân dân; có thái độ trung thực trong khoa học.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 138 tín chỉ, trong đó 

- Khối kiến thức chung :                                            30  tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)                               

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:                  04  tín chỉ

-   Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:                    24  tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở của ngành                                 45  tín chỉ

- Khối kiên thức chuyên ngành                                    24 tín chỉ

- Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp                        11 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :