Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thành lập Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin trực thuộc ĐHQGHN
Ngày 10/6/2010, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 1736/QĐ-TCCB thành lập Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại các đơn vị liên quan của ĐHQGHN.

Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin là đơn vị phục vụ trực thuộc ĐHQGHN, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại các đơn vị sau: Trung tâm Quản trị mạng VNUnet trực thuộc Viện Công nghệ Thông tin, Trung tâm nghiên cứu và phát triển Công nghệ Phần mềm trực thuộc Trường Đại học Công nghệ và Trung tâm Tích hợp d liệu trực thuộc Văn phòng ĐHQGHN.

Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin có chức năng, nhiệm vụ chính sau đây:

1. Chức năng

- Tham mưu, giúp việc Giám đốc ĐHQGHN về công tác quản lý và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN;

- Tổ chức nghiên cứu phát triển hạ tầng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong ĐHQGHN.

2. Nhiệm vụ

a) Nhiệm vụ tham mưu, tư vấn

- Tổ chức khảo sát để nắm vững hiện trạng và những nhu cầu thực tiễn của các đơn vị trong ĐHQGHN về ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT), tư vấn cho lãnh đạo ĐHQGHN về phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng các tiêu chuẩn chung về phần cứng, phần mềm ứng dụng và quy chế tổ chức sử dụng khai thác tài nguyên CNTT ở ĐHQGHN, trình Giám đốc ban hành.

- Tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hạ tầng CNTT (hệ thống mạng và phần mềm ứng dụng) của ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, trình Giám đốc phê duyệt.

b) Nhiệm vụ quản lý, cung cấp dịch vụ CNTT trong và ngoài ĐHQGHN:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của ĐHQGHN.

- Tổ chức quản lý, giám sát cơ sở hạ tầng phần cứng, phần mềm, đảm bảo hoạt động thông suốt của toàn bộ hệ thống và thông báo hiện trạng hoạt động của hệ thống, đảm bảo được an toàn, an ninh của hệ thống, hướng dẫn người dùng khai thác tốt tài nguyên hệ thống.

- Nghiên cứu công nghệ mạng, nâng cao chất lượng dịch vụ mạng VNUnet đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT của ĐHQGHN.

- Hỗ trợ các mạng nội bộ của các đơn vị trực thuộc về kỹ thuật và quản trị.

- Là đầu mối kết nối thông tin trong hệ thống thông tin quản lý hành chính Nhà nước của ĐHQGHN.

c) Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn, đào tạo - bồi dưỡng kỹ năng, nghề nghiệp và phát triển các ứng dụng CNTT cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ĐHQGHN nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn về ứng dụng CNTT.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin, bao gồm các phòng chức năng và chuyên môn sau: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Quản trị mạng và an ninh hệ thống, Phòng nghiên cứu – phát triển, Phòng quản lý dịch vụ, Một số đơn vị trực thuộc khác (nếu cần thiết).

>>> Xem chi tiết quyết định số 1736/QĐ-TCCB

 VNU Media - Bản tin ĐHQG Hà Nội
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   |