Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Anh Minh
Tên đề tài: Sự tồn tại đa tạp quán tính chấp nhận được của một số lớp phương trình tiến hóa

1. Họ và tên: Lê Anh Minh                                              2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 04/12/1982                                                4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 4860/QĐ-ĐHKHTN ngày 24/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Các văn bản gia hạn: số 596/QĐ-ĐHKHTN ngày 06/03/2018 và số 4728/QĐ-ĐHKHTN ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

7. Tên đề tài luận án: Sự tồn tại đa tạp quán tính chấp nhận được của một số lớp phương trình tiến hóa.

8. Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân       9. Mã số: 9460101.03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính:         PGS.TSKH. Nguyễn Thiệu Huy

                                                            Hướng dẫn phụ:       PGS. TS. Đặng Đình Châu

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Xác lập và chỉ ra sự tồn tại đa tạp quán tính chấp nhận được của một lớp các phương trình tiến hóa có trễ hữu hạn.

- Xác lập và chỉ ra sự tồn tại đa tạp quán tính chấp nhận được của một lớp các phương trình tiến hóa có trễ vô hạn

- Xác lập và chỉ ra sự tồn tại đa tạp quán tính chấp nhận được của một lớp các phương trình tiến hóa cấp hai.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Các kết quả của luận án có thể ứng dụng vào việc nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên/kỹ thuật như là: hệ khuếch tán, hệ xử lý tín hiệu, hệ điều khiển hay là các hệ sinh thái.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo

- Xác lập và chỉ ra sự tồn tại đa tạp quán tính chấp nhận được của một lớp các phương trình trung tính có trễ.

- Xác lập và chỉ ra sự tồn tại đa tạp quán tính chấp nhận được của một lớp các phương trình cấp hai có trễ.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]. Thieu Huy Nguyen, Anh Minh Le (2018), “Admissible Inertial Manifolds for Delay Equations and Applications to Fisher-Kolmogorov Model”, Acta Applicandae Mathematicae, 56(1), 15-31 (SCI).

[2]. Anh Minh Le (2020), “Admissible inertial manifolds for second order in time evolution equations”, Khayyam Journal of Mathematics, 6(2), 155-173. (Scopus).

[3]. Anh Minh Le (2020), “Admissible inertial manifolds for infinite delay evolution equations”, Bulletin of the Korean Mathematical Society, revised (SCIe).

 Trần Thị Hương Trà
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   |