GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Tổng quan  >   Số liệu thống kê
Những số liệu thống kê cơ bản về nhân lực của ĐHQGHN

 

1. Chia theo nhóm đối tượng, vị trí việc làm

TT

Tên cơ quan, đơn vị thuộcĐHQGHN

Tổng số

Chia theo nhóm đối tượng, vị trí việc làm

Nhân lực giảng dạy cơ hữu

Nhân lực giảng dạy HĐ

Nhân lực nghiên cứu cơ hữu

Nhân lực nghiên cứu hợp đồng

Kỹ thuật viên

Nhân viên hành chính HĐ

CV quản lý và hành chính

Nhân lực phục vụ giảng dạy

Nhân lực thuộc nhóm khác

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

744

379

3

65

54

6

19

93

16

109

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

499

332

2

7

5

0

15

102

18

18

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

825

527

29

2

0

7

4

44

84

128

4

Trường Đại học Công nghệ

214

91

23

9

26

0

13

44

3

5

5

Trường Đại học Kinh tế

196

88

1

0

1

1

7

64

14

20

6

Trường Đại học Giáo dục

94

48

2

2

2

0

3

31

0

6

7

Khoa Quốc tế

103

42

6

0

0

0

6

42

7

0

8

Khoa Luật

81

44

0

0

0

0

1

21

7

8

9

Khoa Sau đại học

17

7

0

0

0

0

0

7

0

3

10

Khoa Quản trị Kinh doanh

33

5

0

0

0

0

0

9

10

9

11

Khoa Y Dược

58

14

2

0

0

0

2

22

3

15

12

Viện Công nghệ Thông tin

48

2

0

9

14

13

1

9

0

0

13

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

43

0

0

19

14

0

0

1

0

9

14

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

28

6

0

10

3

0

0

3

0

6

15

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

19

4

0

3

1

0

2

7

0

2

16

Viện Quốc tế Pháp ngữ

10

1

0

0

6

0

0

3

0

0

17

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực

33

4

5

1

0

0

5

14

1

3

18

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng- An ninh

10

1

0

0

0

0

0

4

1

4

19

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

33

26

0

0

0

0

0

2

0

5

20

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

44

1

0

23

13

0

0

0

0

7

21

Trung tâm Nghiên cứu Đô thị

29

1

0

0

4

0

0

0

7

19

22

Ban Quản lý các dự án

12

1

0

0

0

0

3

5

0

3

23

Nhà Xuất bản

62

1

0

0

0

0

2

10

10

39

24

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

10

1

0

0

0

0

0

3

0

6

25

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

59

0

0

0

0

0

0

32

1

26

26

Trung tâm Thông tin - Thư viện

114

4

0

0

0

0

0

5

52

53

27

Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức

2

1

0

0

0

0

0

1

0

0

28

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN

43

0

0

1

1

0

1

10

0

30

29

Bệnh viện ĐHQGHN

14

0

0

0

0

0

0

0

7

7

30

Cơ quan ĐHQGHN

136

24

0

0

1

0

4

85

0

22

 

Cộng

3.613

1.655

73

151

145

27

88

673

241

560

* Ghi chú: 

Trường Đại học Việt Nhật mới được thành lập, chưa có đội ngũ nhân sự (hiện chỉ có ở Ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật).

Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục chỉ có 01 Giám đốc kiêm nhiệm, 01 Phó Giám đốc Trung tâm, 01 phụ trách phòng HC-TH và 02 hợp đồng lao động.

2. Số liệu về tổ chức cán bộ phân chia theo trình độ đào tạo

STT

Tên đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN

Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo

Chức danh

Tiến sĩ khoa học

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Khác

Giáo sư

Phó giáo sư

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

744

8

285

240

150

61

21

117

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

499

1

168

207

93

30

6

90

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

825

1

87

401

236

100

2

23

4

Trường Đại học Công nghệ

214

0

85

69

49

11

2

33

5

Trường Đại học Kinh tế

196

0

61

64

52

19

1

19

6

Trường Đại học Giáo dục

94

1

43

30

17

3

2

13

7

Khoa Quốc tế

103

1

9

52

29

12

0

3

8

Khoa Luật

81

2

22

36

18

3

6

9

9

Khoa Sau đại học

17

0

5

7

3

2

1

1

10

Khoa Quản trị Kinh doanh

33

0

4

10

10

9

0

1

11

Khoa Y Dược

58

0

13

17

20

7

1

6

12

Viện Công nghệ Thông tin

48

1

8

15

15

9

2

2

13

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

43

0

9

10

18

6

0

1

14

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

28

0

7

16

3

2

3

1

15

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

19

0

4

9

4

2

0

1

16

Viện Quốc tế Pháp ngữ

10

0

3

2

2

3

0

2

17

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực

33

0

4

14

1

14

0

1

18

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng- An ninh

10

0

0

3

6

1

0

0

19

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

33

0

1

21

8

3

0

0

20

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

44

0

8

18

16

2

0

1

21

Trung tâm Nghiên cứu Đô thị

29

1

0

0

16

12

0

1

22

Ban Quản lý các dự án

12

0

0

3

8

1

0

0

23

Nhà Xuất bản

62

0

2

8

30

22

0

0

24

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

10

0

2

3

5

0

0

0

25

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

59

0

0

9

30

20

0

0

26

Trung tâm Thông tin - Thư viện

114

0

2

17

73

22

0

0

27

Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức

2

0

1

0

0

1

0

0

28

Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội

43

0

0

4

15

24

0

0

29

Bệnh viện Đại học Quốc gia 
Hà Nội

14

0

01

0

3

11

0

1

30

Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội

136

2

29

55

39

11

4

10

 

Cộng

3.613

18

863

1.340

969

423

51

336

* Ghi chú: 

Trường Đại học Việt Nhật mới được thành lập, chưa có đội ngũ nhân sự (hiện chỉ có ở Ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật).

Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục chỉ có 01 Giám đốc kiêm nhiệm, 01 Phó Giám đốc Trung tâm, 01 phụ trách phòng HC-TH và 02 hợp đồng lao động.

 

 VNU Media - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :