HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các chương trình hợp tác quốc tế  >   Hội nghị - Hội thảo
CÁC HỘI THẢO KHOA HỌC ĐƯỢC TỔ CHỨC NĂM 2014

STT
TÊN HỘI THẢO
TITLE
THỜI GIAN
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
1
Những quan điểm về vấn đề hạt nhân ở Châu Á
Nuclear Perspectives in Asia
22/01/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
2
Hội thảo QT "Quan hệ Việt Nam-Iran trong bối cảnh toàn cầu mới"
Vietnam-Iran Relationship in the new global context
26-28/02/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
3
Diễn đàn "Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Hán trong khu vực Đông Nam Á lần thứ 4
the 4th Forum "Teaching and Research on Chinese in Southeast Asia region"
20-22/3/2014
Trường Đại học Ngoại ngữ
4
Hội thảo QT "Hiệp định đối tác xuyên TBD: Cơ hội và thách thức đối với Việt nam và ASEAN"
Entering TPP: Opportunities and Chanllenges for Vietnam and ASSEAN"
20/3/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
5
HT "Quản trị nguồn tin và nhà cung cấp thông tin trong kỷ nguyên số"
Management of media sources and information providers in digital age
20/3/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
6
HT "Những khía cạnh triết học trong nền tảng của kinh tế thị trường Việt Nam"
Phylosophy aspects in economic market basis of Vietnam
01-02/4/2014
Trường Đại học Kinh tế
 7
HT "Đối thoại chính sách: Trao đổi kinh nghiệm giữa Việt nam và CHLB Đức trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách"
International Policy Dialogue between Vietnam and Germany in policy making and implemeting progress
28/4/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 8
HT "Sứ mệnh gìn giữ hòa bình: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam"
Peace Keeping Operations: International Experiences and Implications for Vietnam
15-17/4/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 9
HT "Giới thiệu chương trình học bổng Hoa Nhài và du học tại Giang Tô, Trung Quốc"
Hoa Nhai Scholarship Program and Study in Giang To
22/4/2014
Trường Đại học Giáo dục
 10
HT "Từ Điện Biên phủ đến Giơ-ne-vơ: Nhìn từ góc độ quốc tế"
From Dien Bien Phu to Geneva: from international perspective
06-07/5/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 11
Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam
2014 Annual Report on Vietnam Economy
29/5/2014
Trường Đại học Kinh tế
12 
HT "Chất lượng không khí vùng Châu Á"
International Workshop on Air Quality in Asia
24-26/6/2014
Trường Đại học Công nghệ
 13
Hội thảo quốc tế “Hòa bình và tương lai: Sự hợp tác của các quốc gia Châu Á trong thế kỷ 21”
Peace and Future: The cooperation of Asian countries for the 21st Century
25/6/2014
Khoa Quản trị kinh doanh
 14
Khóa học "Bảo vệ động thực vật hoang dã ở Đông Nam Á"
Summer training course on "Wildlife Protection in South East Assia"
09-26/7/2014
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
 15
Khóa học "Tôn giáo và Pháp quyền" lần thứ 3
3 rd Training Course on "Religion and Jurisdiction"
15-24/7/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 16
HT "Xây dựng và quản lý chất lượng chương trình đào tạo và thực hành Tâm lý học học đường ở Việt nam"
Developing training Program and Managing Quality Assurance for Training and Services in school Psychology in Vietnam
14-15/8/2014
Trường Đại học Giáo dục
 17
Diễn đàn sinh viên Châu Á "Phát triển bền vững tại Châu Á: tăng trưởng kinh tế và quản lý môi trường"
Student Forum "Sustainable Development in Asia: Economics growth and Environment management
24-29/8/2014
Trường Đại học Kinh tế
 18
HT “Những ranh giới trong công nghệ khai thác tài nguyên trái đất và bảo tồn môi trường hướng tới một xã hội phát triển bền vững nguồn tài nguyên”
Work on Toward Sustainable Society with natural Resources-Frontiers in Earth Resources Technologies and Environmental Conservation
22-24/9/2014
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 
Hội thảo quốc tế “Dịch văn học, những vấn đề lý thuyết và các bài học kinh nghiệm”
Theory and Practice of Literary Translation
tháng 10/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 19
HN "Kỹ nghệ tri thức và Hệ thống"
The Six International Conference on Knowledge and Systems Engineering
09-11/10/2014
Trường Đại học Công nghệ

 ATL - Ban Hợp tác & Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :