HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các chương trình hợp tác quốc tế  >   Hội nghị - Hội thảo
Các Hội thảo khoa học được tổ chức năm 2015

>>> Các Hội thảo khoa học được tổ chức năm 2014

TT

TÊN HỘI THẢO

TITLE

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ       TỔ CHỨC

ORGANIZATION

Hội thảo quốc tế "Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế: thực tiễn ở các nước Đông Nam Á và kinh nghiệm cho Việt Nam"

Upholding people's mastery in the context

05-06/02/2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

2

Hội thảo "Kiểm soát chất lượng phân bón vi sinh"

Workshop on Quality Control of Microbial-based Fertilizers

11-13/3/2015

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

VNU Institute of Microbiology and Biotechnology

 3

Hội thảo "Biến đổi văn hóa xã hội ở khu vực đô thị trong quá trình toàn cầu hóa và hiện đại hóa"

Globalisation, Modernity and Urban change

30-31/3/2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

 4

HT "Giảng dạy tiếng Hàn và Nghiên cứu Hàn Quốc học ở Việt Nam"

Teaching Korean and Korean studies in Vietnam

10/4/2015

Trường Đại học Ngoại ngữ

VNU Unviersity of Languages and International Studies

Hội nghị Analytica Việt Nam 2015

Analytica Vietnam Conference 2015

15-17/4/2015

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

VNU University of Science

 6

Tọa đàm "Nghiên cứu Trung quốc học ở Việt Nam: lịch sử qua lời kể"

Vietnamese sinologist oral history workshop

16-17/5/2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

 7

Hội thảo "Đổi mới quản trị đại học trong bối cảnh toàn cầu hóa"

Innovative Management in Higher Education in the Context of Globalization

tháng 11/2015

Khoa Quốc tế

VNU International Shool

 

 Ban Hợp tác & Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :