CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Văn bản liên quan
Các văn bản liên quan đến Tổ chức - Cán bộ

(Thông tin cập nhật tháng 07/2015)

STT

Ký, mã hiệu

Ngày 
ban hành

Cơ quan ban hành

Tên tài liệu

Hiệu lực
thi hành

Hiệu lực sử dụng văn bản

Còn

Không

A

B

C

D

E

F

G

H

I.

TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

 

 

1.      

68/2000/NĐ- CP

17/11/2000

Chính phủ

Nghị định về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

02/12/2000

x

 

2.      

15/2001/TT-BTCCBCP

11/4/2001

Ban
Tổ chức
Cán bộ
Chính phủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, nhà nước, đơn vị sự nghiệp

01/01/2001

x

 

3.      

58/2010/QH12

15/11/2010

Quốc hội

Luật Viên chức được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010

01/01/2012

x

 

4.      

29/2012/NĐ-CP

12/4/2012

Chính phủ

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

01/6/2012

x

 

5.      

41/2012/NĐ-CP

8/5/2012

Chính phủ

Nghị định quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

25/6/2012

x

 

6.      

14/2012/TT-BNV

18/12/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

05/02/2013

x

 

7.      

27/2012/NĐ-CP

06/4/2012

Chính phủ

Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

25/5/2012

x

 

8.      

09/2012/TT-BNV

10/12/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

01/02/2013

x

 

9.      

22/2008/QH12

13/11/2008

Quốc hội

Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008

01/01/2010

x

 

10.   

06/2010/NĐ-CP

25/01/2010

Chính phủ

Nghị định quy định những người là công chức

15/3/2010

x

 

11.   

08/2011/TT-BNV

02/6/2011

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 quy định những người là công chức

20/7/2011

x

 

12.   

24/2010/NĐ-CP

15/3/2010

Chính phủ

Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý
công chức

01/9/2013

x

 

13.   

05/2012/TT-BNV

24/10/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

10/12/2012

x

 

14.   

93/2010/NĐ-CP

31/8/2010

Chính phủ

Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

22/10/2010

x

 

15.   

13/2010/TT-BNV

30/12/2010

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

15/02/2011

x

 

16.   

06/2013/TT-BNV

17/7/2013

Bộ Nội vụ

Thông tư bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

01/9/2013

x

 

17.   

21/2010/NĐ-CP

08/3/2010

Chính phủ

Nghị định về quản lý biên chế công chức

01/5/2010

x

 

18.   

07/2010/TT-BNV 

26/7/2010

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn quản lý biên chế công chức quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế
công chức

15/9/2010

x

 

19.   

46/2010/NĐ-CP

27/4/2010

Chính phủ

Nghị định quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức

01/7/2010

x

 

20.   

34/2011/NĐ-CP

17/5/2011

Chính phủ

Nghị định quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

05/7/2010

x

 

21.   

34/2012/NĐ-CP

15/4/2012

Chính phủ

Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ

01/6/2012

x

 

22.   

36/2013/NĐ-CP

22/4/2013

Chính phủ

Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

10/6/2013

x

 

23.   

05/2013/TT-BNV

25/6/2013

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

10/8/2013

x

 

24.   

14/2006/QĐ-BNV

06/11/2006

Bộ Nội vụ

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ công chức

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

x

 

25.   

06/2007/QĐ-BNV

18/6/2007

Bộ Nội vụ

Quyết định về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ,
công chức

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng

công báo

x

 

26.   

02/2008/QĐ-BNV

06/10/2008

Bộ Nội vụ

Quyết định về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng

công báo

x

 

27.   

11/2012/TT-BNV

17/12/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

03/02/2013

x

 

28.   

3969/QĐ-ĐHQGHN

04/11/2013

ĐHQGHN

Quyết định về việc thực hiện định mức giờ chuẩn giảng dạy để tính định biên nhân lực giảng dạy của các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo ở ĐHQGHN

04/11/2013

 

x

29.   

598/TCCB

08/4/2005

ĐHQGHN

Hướng dẫn thực hiện xử lý cán bộ, viên chức đi nước ngoài quá hạn

08/4/2005

x

 

30.   

4632/2008/QĐ-ĐHQGHN

25/8/2008

ĐHQGHN

Phần quy định về Quản lý cán bộ đi nước ngoài (đoàn ra) trong Quy định tạm thời về Quản lý công tác Hợp tác Quốc tế của ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 4632/2008/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/8/2008 của ĐHQGHN.

25/8/2008

 

x

31.   

4616/QĐ-ĐHQGHN

08/12/2014

ĐHQGHN

Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của ĐHQGHN

08/12/2014

x

 

32.   

1923/HD-ĐHQGHN

28/6/2010

ĐHQGHN

Hướng dẫn công tác tính định biên nhân lực của các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong Đại học Quốc gia Hà Nội

28/6/2010

x

 

33.   

2247/HD-ĐHQGHN

06/7/2012

ĐHQGHN

Hướng dẫn tạm thời công tác xác định chỉ tiêu nhân lực của các đơn vị nghiên cứu và phục vụ trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

06/7/2012

x

 

34.   

2799/HD-ĐHQGHN

19/8/2013

ĐHQGHN

Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong Đại học Quốc gia Hà Nội

19/8/2013

 

x

35.   

2828/HD-ĐHQGHN

20/8/2013

ĐHQGHN

Hướng dẫn tuyển dụng viên chức trong Đại học Quốc gia Hà Nội

20/82013

 

x

36.   

2884/QĐ-TCCB

23/8/2013

ĐHQGHN

Quyết định ban hành “Quy định tạm thời đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức thuộc Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội

23/8/2013

x

 

37.   

3768/QĐ-ĐHQGHN

22/10/2014

ĐHQGHN

Quyết định ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia
Hà Nội

22/10/2014

x

 

38.   

754/HD-ĐHQGHN

04/03/2015

ĐHQGHN

Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ trong Đại học Quốc gia Hà Nội

04/03/2015

x

 

II.

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

 

 

39.   

141/2009/TT-BTC

13/7/2009

Bộ Tài chính

Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”

29/9/2009

x

 

40.   

18/2010/NĐ-CP

05/3/2010

Chính phủ

Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng công chức

01/5/2010

x

 

41.   

03/2011/TT-BNV

25/01/2011

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức

13/3/2011

x

 

42.   

139/2010/TT-BTC

21/9/2010

Bộ Tài chính

Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức

06/11/2010

x

 

43.   

15/2012/TT-BNV

25/12/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

15/02/2013

x

 

44.   

19/2014/TT-BNV

04/12/2014

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

02/02/2015

x

 

III.

NGẠCH, NÂNG NGẠCH, CHUYỂN NGẠCH CÔNG CHỨC; THĂNG HẠNG VÀ THAY ĐỔI CHỨC DANH VIÊN CHỨC

 

 

 

45.   

538/TCCP-TC

18/12/1995

Bộ Nội vụ

Quyết định về việc thay đổi tên gọi các ngạch công chức giảng dạy và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch trong trường đại học - cao đẳng

 

18/12/1995

Hết hiệu lực ngày 01/02/
2015

 

46.   

36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

28/11/2014

Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ
Nội vụ

Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học
công lập

01/02/2015

x

 

47.   

03/2014/TT-BTTTT

11/3/2014

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ
thông tin

28/04/2014

x

 

48.   

24/2014/TTLT- BKHCN-BNV

01/10/2014

Bộ Khoa học & Công nghệ và Bộ Nội vụ

Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

01/12/2014

x

 

49.   

78/2004/QĐ-BNV

03/11/2004

Bộ Nội vụ

Quyết định về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch
viên chức

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

x

 

50.   

163/2010/TTLT-BTC-BNV

20/10/2010

Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ

Thông tư liên tịch hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

05/12/2010

x

 

51.   

601/QĐ-BNV

09/7/2012

Bộ Nội vụ

Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh

09/7/2012

x

 

52.   

02/2007/TT-BNV

25/5/2007

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức viên chức

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

x

 

53.   

03/2008/TT-BNV

03/6/2008

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

x

 

54.   

12/2012/TT-BNV

18/12/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

15/02/2013

x

 

55.   

16/2012/TT-BNV

28/12/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

01/3/2013

x

 

56.   

04/2015/NĐ-CP

09/01/2015

Chính phủ

Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

25/02/2015

x

 

IV.

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

 

 

57.   

 10/2012/QH13

18/6/2012

Quốc hội

Bộ Luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua

01/5/2013

x

 

58.   

05/2015/NĐ-CP

12/01/2015

Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

01/3/2015

x

 

59.   

44/2013/NĐ-CP

10/5/2003

Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

01/7/2013

x

 

60.   

45/2013/NĐ-CP

10/5/2013

Chính phủ

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

01/7/2013

x

 

61.   

141/2011/TT-BTC

20/10/2011

Bộ
Tài Chính

Thông tư của Bộ Tài chính về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

01/01/2012

x

 

62.   

71/2006/QH11

29/6/2006

Quốc hội

Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua

01/01/2007

 

hết hiệu lực ngày

01/01/2016

63.   

58/2014/QH13

20/11/2014

Quốc hội

Luật Bảm hiểm xã hội được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua

01/01/2016

x

 

64.   

152/2006/NĐ-CP

22/12/2006

Chính phủ

Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

x

 

65.   

03/2007/TT-BLĐTBXH

30/01/2007

Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

x

 

66.   

19/2008/TT-BLĐTBXH

23/9/2008

Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/
NĐ-CP

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

x

 

67.   

127/2008/NĐ-CP

12/12/2008

Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

01/01/2009

x

 

68.   

04/2009/TT-BLĐTBXH

22/01/2009

Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP

01/01/2009

x

 

69.   

86/2010/NĐ-CP

13/8/2010

Chính phủ

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm Xã hội

01/10/2010

x

 

70.   

07/2010/TT-BYT

05/4/2010

Bộ Y tế

Thông tư hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc

19/5/2010

x

 

71.   

01/QĐ-BHXH

03/01/2014

Bảo hiểm
xã hội
Việt Nam

Quyết định ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm Xã hội

01/4/2014

x

 

72.   

25/2008/QH12

14/11/2008

Quốc hội

Luật Bảo hiểm y tế đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2008

01/7/2009

x

 

73.   

46/2014/QH13

13/6/2014

Quốc  hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua

 01/01/2015

x

 

74.   

62/2009/NĐ-CP

27/7/2009

Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm
y tế

01/10/2009

x

 

75.   

09/2009/TTLT-BYT-BTC

14/8/2009

Bộ Y tế - Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế

01/10/2009

x

 

76.   

38/2013/QH13

16/11/2013

Quốc hội

Luật việc làm được nước Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua

01/01/2015

x

 

77.   

204/2004/NĐ-CP

14/12/2004

Chính phủ

Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

x

 

78.   

76/2009/NĐ-CP

15/9/2009

Chính phủ

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

01/11/2009

x

 

79.   

01/2005/TT-BNV-BTC

5/01/2005

Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ công chức, viên chức

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

x

 

80.   

02/2005/TT-BNV

5/01/2005

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ công chức, viên chức

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

x

 

81.   

04/2005/TT-BNV

5/01/2005

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ công chức, viên chức

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
 công báo

x

 

82.   

05/2005/TT-BNV

5/01/2005

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ công chức, viên chức

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

x

 

83.   

07/2005/TT-BNV

5/01/2005

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ công chức, viên chức

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

x

 

84.   

08/2005/TTLT-BNV-BTC

5/01/2005

Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ công chức, viên chức

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

x

 

85.   

17/2015/NĐ-CP

14/02/2015

Chính phủ

Nghị định quy định tiền lương tăng thâm đối vối cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

06/4/2015

x

 

86.   

78/2005/TT-BNV

10/8/2005

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với CBCCVC kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

x

 

87.   

79/2005/TT-BNV

10/8/2005

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với CBCCVC khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

x

 

88.   

64/2008/QĐ-BGDĐT

28/11/2008

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

x

Hết hiệu lực ngày 25/3/
2015

89.   

 47/2014/TT-BGDĐT

31/12/2014

Bộ
Giáo dục và Đào tạo

Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

25/2/2015

x

 

90.   

107/2007/QĐ-TTg

13/7/2007

Chính phủ

Quyết định về việc tính thời gian để hưởng chế độ BHXH đối với CBCCVC, công nhân, quân dân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính tri - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp nhưng không về nước đúng hạn

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

x

 

91.   

174/2008/QĐ-TTg

31/12/2008

Chính phủ

Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

x

 

92.   

20/2012/QĐ-TTg

27/4/2012

Chính phủ

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều “ Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư”  ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ

15/6/2012

x

 

93.   

16/2009/TT-BGDĐT

17/7/2009

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư quy định chi tiết việc xét công nhận hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

04/9/2009

x

 

94.   

30/2012/TT-BGDĐT

11/9/2012

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

26/10/2012

x

 

95.   

25/2013/TT-BGDĐT

15/7/2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư
cơ sở

30/8/2013

x

 

96.   

05/2014/TT-BGD  ĐT

28/02/2014

Bộ Giáo dục và Đàotạo

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo

14/4/2014

x

 

97.   

54/2011/NĐ-CP

04/7/2011

Chính phủ

Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với
nhà giáo

01/9/2011

x

 

98.   

68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

30/12/2011

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm  niên đối với nhà giáo

20/02/2012

x

 

99.   

244/2005/QĐ-TTg

6/10/2005

Chính phủ

Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

x

 

100.      

01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC

23/01/2006

Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

x

 

101.      

56/2011/NĐ-CP

04/7/2011

Chính phủ

Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

19/8/2011

x

 

102.      

02/LĐTBXH-TT

11/2/1998

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tư hướng dẫn chế độ nâng bậc lương để làm cơ sở tính lương hưu đối với cán bộ có thời gian làm chuyên gia ở nước ngoài

11/02/1998

x

 

103.      

102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC

02/8/2010

Bộ Quốc phòng; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ ....

18/9/2010

x

 

104.      

55/2012/NĐ-CP

28/6/2012

Chính phủ

Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

15/8/2012

x

 

105.      

13/2013/QĐ-TTg

06/02/2013

Thủtướng

Chínhphủ

Quyết định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên CS HCM, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trong các cơ sở giáodục và cơ sở dạy nghề

26/3/2013

x

 

106.      

07/2013/TTLT-BGD ĐT-BNV-BTC

08/3/2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ  đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục
công lập

22/4/2013

x

 

107.      

66/2013/NĐ-CP

27/6/2013

Chính phủ

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

15/8/2013

x

 

108.      

07/2013/TT-BNV

31/7/2013

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có tính chất đặc thù

15/9/2013

x

 

109.      

08/2013/TT-BNV

31/7/2013

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức

15/9/2013

x

 

110.      

40/2014/NĐ-CP

12/5/2014

Chính phủ

Nghị định quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và
công nghệ

01/7/2014

x

 

111.      

99/2014/NĐ-CP

25/10/2014

Chính phủ

Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục
đại học

15/12/2014

x

 

112.      

2258/HD-ĐHQGHN

05/7/2013

ĐHQGHN

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và Hội nghị tổng kết năm học tại các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội

05/7/2013

x

 

113.      

2164/HD-ĐHQGHN

21/7/2010

ĐHQGHN

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi cán bộ khoa học trình độ cao ở Đại học Quốc gia Hà Nội

21/7/2013

x

 

114.      

582/HD-ĐHQGHN

28/02/2011

ĐHQGHN

Hướng dẫn chế độ chính sách đối với cán bộ được cử đi giảng dạy, nghiên cứu ở nước ngoài (theo nguyện vọng các nhân)

28/02/2011

x

 

115.      

581/QĐ-TCCB

28/02/2011

ĐHQGHN

Quyết định ban hành quy định tạm thời về xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của cán bộ viên chức và học sinh sinh viên tại ĐHQGHN

28/02/2011

x

 

116.      

3801/HD-ĐHQGHN

09/11/2012

ĐHQGHN

Hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức Đại học Quốc gia Hà Nội

09/11/2012

 

x

V.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO

 

 

 

117.      

08/2012/QH13

18/6/2012

Quốc hội

Luật Giáo dục đại học đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012.

01/01/2013

x

 

118.      

29/2013/QH13

18/06/2013

Quốc hội

Luật Khoa học và công nghệ đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2013

01/01/2014

x

 

119.      

141/2013/NĐ-CP

24/10/2013

Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học

10/12/2013

x