CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Văn bản liên quan
Các văn bản liên quan đến Tổ chức - Cán bộ

Cập nhật đến ngày 14 tháng 3 năm 2014

STT
Ký, mã hiệu
Ngày 
ban hành
Cơ quan ban hành
Tên tài liệu
I.
TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
       1.       
17/11/2000
Chính phủ
Nghị định về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
       2.       
11/4/2001
Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, nhà nước, đơn vị sự nghiệp
       3.       
15/11/2010
Quốc hội
Luật Viên chức đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010
       4.       
12/4/2012
Chính phủ
Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
       5.       
8/5/2012
Chính phủ
Nghị định quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
       6.       
06/4/2012
Chính phủ
Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
       7.       
09/2012/TT-BNV
10/12/2012
Bộ Nội vụ
Thông tư quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức
       8.       
14/2012/TT-BNV
18/12/2012
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP, ngày 08/5/20123 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
       9.       
22/2008/QH12
13/11/2008
Quốc hội
Luật cán bộ, công chức được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008
     10.      
 06/2010/NĐ-CP
25/01/2010
Chính phủ
Nghị định quy định những người là công chức
     11.      
08/2011/TT-BNV
02/6/2011
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức
     12.      
24/2010/NĐ-CP
15/3/2010
Chính phủ
Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
     13.      
05/2012/TT-BNV
24/10/2012
Bộ Nội vụ
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
     14.      
93/2010/NĐ-CP
31/8/2010
Chính phủ
Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
     15.      
13/2010/TT-BNV
30/12/2010
Bộ Nội vụ
Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
     16.      
06/2013/TT-BNV
17/7/2013
 
Bộ Nội vụ
Thông tư bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
     17.      
21/2010/NĐ-CP
08/3/2010
Chính phủ
Nghị định về quản lý biên chế công chức
     18.      
46/2010/NĐ-CP
27/4/2010
Chính phủ
Nghị định quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức
     19.      
34/2011/NĐ-CP
17/5/2011
Chính phủ
Nghị định quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức
     20.      
34/2012/NĐ-CP
15/4/2012
Chính phủ
Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ
     21.      
36/2013/NĐ-CP
22/4/2013
Chính phủ
Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
     22.      
05/2013/TT-BNV
25/6/2013
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
     23.      
06/2007/QĐ-BNV
18/6/2007
Bộ Nội vụ
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
     24.      
02/2008/QĐ-BNV
06/10/2008
Bộ Nội vụ
Quyết định về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
     25.      
11/2012/TT-BNV
17/12/2012
 
Bộ Nội vụ
Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
     26.      
3969/QĐ-ĐHQGHN
04/11/2013
ĐHQGHN
Quyết định về việc thực hiện định mức giờ chuẩn giảng dạy để tính định biên nhân lực giảng dạy của các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo ở ĐHQGHN
     27.      
08/4/2005
ĐHQGHN
Hướng dẫn thực hiện xử lý cán bộ, viên chức đi nước ngoài quá hạn
     28.      
25/8/2008
ĐHQGHN
Quy định tạm thời về quản lý công tác hợp tác quốc tế của ĐHQGHN
     29.      
28/6/2010
ĐHQGHN
Hướng dẫn công tác tính định biên nhân lực của các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong ĐHQGHN
     30.      
06/7/2012
ĐHQGHN
Hướng dẫn tạm thời công tác xác định chỉ tiêu nhân lực của các đơn vị nghiên cứu và phục vụ trực thuộc ĐHQGHN
     31.      
2799/HD-ĐHQGHN
19/8/2013
ĐHQGHN
Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong ĐHQGHN
     32.      
2828/HD-ĐHQGHN
20/8/2013
ĐHQGHN
Hướng dẫn tuyển dụng viên chức trong ĐHQGHN
     33.      
2884/QĐ-TCCB
23/8/2013
ĐHQGHN
Quy định tạm thời đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của CCVC thuộc Cơ quan ĐHQGHN
II.
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
     34.      
13/7/2009
Bộ Tài chính
Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”
     35.      
18/2010/NĐ-CP
05/3/2010
Chính phủ
Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng công chức
     36.      
25/01/2011
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức
     37.      
21/9/2010
Bộ tài chính
Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
     38.      
15/2012/TT-BNV
25/12/2012
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
III.
NGẠCH, NÂNG NGẠCH, CHUYỂN NGẠCH CÔNG CHỨC; THĂNG HẠNG VÀ THAY ĐỔI CHỨC DANH           VIÊN CHỨC
     39.      
18/12/1995
Ban TC-CB Chính phủ (Bộ Nội vụ)
Quyết định về việc thay đổi tên gọi các ngạch công chức giảng dạy và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch trong trường đại học - cao đẳng
     40.      
3/11/2004
Bộ Nội vụ
Quyết định về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức
     41.      
20/10/2010
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức
     42.      
601/QĐ-BNV
09/7/2012
Bộ Nội vụ
Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
     43.      
06/11/2006
Bộ Nội vụ
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ công chức
     44.      
25/5/2007
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức viên chức
     45.      
03/6/2008
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu
     46.      
12/2012/TT-BNV
18/12/2012
Bộ Nội vụ
Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
     47.      
16/2012/TT-BNV
28/12/2012
Bộ Nội vụ
Thông tư ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
IV.
CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
     48.      
18/6/2012
Quốc hội
Bộ Luật Lao động được Quốc hội nước CH XHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua
     49.      
44/2013/NĐ-CP
10/5/2013
Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
     50.      
45/2013/NĐ-CP
10/5/2013
Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
     51.      
20/10/2011
Bộ Tài Chính
Thông tư về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
     52.      
29/6/2006
Quốc hội
Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua
     53.      
22/12/2006
Chính phủ
Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
     54.      
30/01/2007
Bộ LĐ-TB và Xã hội
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP
     55.      
23/9/2008
Bộ LĐ-TB và Xã hội
Thông tư về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP
     56.      
12/12/2008
Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
     57.      
22/01/2009
Bộ LĐ-TB và Xã hội
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP
     58.      
13/8/2010
Chính phủ
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH
     59.      
5/4/2010
Bộ Y tế
Thông tư hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia BHXH bắt buộc
     60.      
17/5/2010
Bộ LĐ-TB và Xã hội
Quyết định ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH
     61.      
14/11/2008
Quốc hội
Luật Bảo hiểm Y tế đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2008.
     62.      
27/7/2009
Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
     63.      
14/8/2009
Bộ Y tế - Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế
     64.      
14/12/2004
Chính phủ
Nghị định về chế độ tiền lương đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang
     65.      
15/9/2009
Chính phủ
Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
     66.      
5/01/2005
Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với CBCCVC
     67.      
5/01/2005
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với CBCCVC
     68.      
 
5/01/2005
 
Bộ Nội vụ
 
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với CBCCVC
     69.      
5/01/2005
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với CBCCVC
     70.      
5/01/2005
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ độc hại, nguy hiểm đối với CBCCVC
     71.      
5/01/2005
Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với CBCCVC
     72.      
10/8/2005
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với CBCCVC kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác
     73.      
10/8/2005
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với CBCCVC khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước
     74.      
28/11/2008
Bộ GD&ĐT
Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
     75.      
13/7/2007
Chính phủ
Quyết định về việc tính thời gian để hưởng chế độ BHXH đối với CBCCVC, công nhân, quân dân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính tri - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp nhưng không về nước đúng hạn
     76.      
31/12/2008
Chính phủ
Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS
     77.      
27/4/2012
Thủ tướng Chính phủ
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ
     78.      
17/7/2009
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư quy định chi tiết việc xét công nhận hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS
     79.      
11/9/2012
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ GD&ĐT quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS
     80.      
25/2013/TT-BGDĐT
15/7/2013
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở
     81.      
04/7/2011
Chính phủ
Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
     82.      
30/12/2011
Bộ GD&ĐT, Bộ NV, Bộ TC - Bộ LĐ-TB&XH
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
     83.      
6/10/2005
Chính phủ
Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
     84.      
23/01/2006
Bộ GD&ĐT, Bộ NV, Bộ TC
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg
     85.      
56/2011/NĐ-CP
04/7/2011
Chính phủ
Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với CCVC công tác tại các cơ sở y tế công lập
     86.      
11/2/1998
Bộ LĐ-TB&XH
Thông tư hướng dẫn chế độ nâng bậc lương để làm cơ sở tính lương hưu đối với CB có thời gian làm chuyên gia ở nước ngoài
     87.      
2/8/2010
Bộ QP, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ NV; Bộ TC
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ ....
     88.      
55/2012/NĐ-CP
28/6/2012
Chính phủ
Nghị định Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
     89.      
13/2013/QĐ-TTg
06/02/2013
Thủ tướng Chính phủ
Quyết định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên CSHCM, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trong  các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề
     90.      
07/2013/TTLT-BGD ĐT-BNV-BTC
08/3/2013
Bộ GD&ĐT, Bộ NV, Bộ TC
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
     91.      
66/2013/NĐ-CP
27/6/2013
Chính phủ
Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng
vũ trang
     92.      
07/2013/TT-BNV
31/7/2013
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội có tính chất đặc thù
     93.      
08/2013/TT-BNV
31/7/2013
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVC
     94.      
05/7/2013
ĐHQGHN
Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CCVC và Hội nghị tổng kết năm học tại các đơn vị trong ĐHQGHN
     95.      
21/7/2010
ĐHQGHN
Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi cán bộ khoa học trình độ cao ở ĐHQGHN
     96.      
28/02/2011
ĐHQGHN
Hướng dẫn chế độ chính sách đối với cán bộ được cử đi giảng dạy, nghiên cứu ở nước ngoài (theo nguyện vọng các nhân)
     97.      
28/02/2011
ĐHQGHN
Quyết định ban hành quy định tạm thời về xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của CBVC và HSSV tại ĐHQGHN
     98.      
09/11/2012
ĐHQGHN
Hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức ĐHQGHN
V.
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
     99.      
18/6/2012
Quốc hội
Luật Giáo dục đại học đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012.
    100.     
­186/2013/NĐ-CP
17/11/2013
Chính phủ
Nghị định về Đại học Quốc gia
    101.     
28/6/2012
Chính phủ
Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
    102.     
15/4/2009
Bộ GD&ĐT, Bộ NV
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đôi với đơn vị sự nghiệp công lập và giáo dục
    103.     
28/01/2010
ĐHQGHN
Quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các trường đại học thành viên ĐHQGHN
    104.     
115/2005/NĐ-CP
05/9/2005
Chính phủ
    105.     
15/6/2010
ĐHQGHN
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc ĐHQGHN
    106.     
15/01/2009
Chính phủ
Quyết định về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học
    107.     
22/9/2010
Chính phủ
Điều lệ trường đại học
    108.     
19/02/2003
Chính phủ
Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo
    109.     
29/5/2008
Đảng ủy ĐHQGHN
Nghị quyết về công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ĐHQGHN
    110.     
2/7/2008
ĐHQGHN
Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm CBLĐQL trong ĐHQGHN
    111.     
15/11/2013
Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
    112.     
 
2/12/2010
 
Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp- VP Chính phủ
Thông tư liên tịch hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
    113.     
1160/TCCB
14/07/1998
ĐHQGHN
Quy định về tổ chức và lề lối làm việc trong ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 1160/TCCB ngày 14/7/1998 của Giám đốc ĐHQGHN
    114.     
19/4/2007
ĐHQGHN
Quyết định của Giám đốc ĐHQGHN về việc Ban hành tiêu chí cán bộ khoa học đầu đàn, đầu ngành của ĐHQGHN
VI.
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG  - AN NINH
    115.     
30/2013/QH13
19/6/2013
Quốc hội
Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 5 thông qua
    116.     
23/11/2009
Quốc hội
Luật Dân quân Tự vệ được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 6 thông qua
    117.     
10/7/2007
Chính phủ
Nghị định về giáo dục quốc phòng - an ninh
    118.     
01/6/2010
Chính phủ
Nghị định về quy định chi tiết việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ
    119.     
01/7/2010
Bộ Quốc phòng
Thông tư về hướng dẫn một số điều của Luật dân quân tự vệ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ
    120.     
38/2007/NĐ-CP
15/3/2007
Chính phủ
Nghị định về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ
    121.     
13/9/2011
Bộ Quốc phòng-Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/3/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ
    122.     
23/6/2010
Bộ Quốc phòng
Thông tư ban hành quy định chương trình bồi dưỡng, tập huấn cán bộ và huấn luyện dân quân tự vệ nòng cốt
    123.     
23/6/2010
Bộ Quốc phòng
Thông tư quy định về quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở và Ban chỉ huy quân sự cấp xã
    124.     
01/7/2010
Bộ Quốc phòng
Thông tư quy định cách mang, mặc, quản lý và sử dụng trang phục dân quân tự vệ nòng cốt
    125.     
19/7/2010
Bộ Quốc phòng
Thông tư về quy định việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ
    126.     
06/01/2014
Bộ Quốc phòng
Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành địa phương năm 2014
    127.     
15/9/2011
Bộ Quốc phòng
Thông tư về ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh
    128.     
15/11/2011
Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ QP, Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh
    129.     
03/5/2007
BCH Trung ương
Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới
    130.     
31/3/2010
Chính phủ
Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo
    131.     
07/QĐ-BTCTW
16/4/2008
Ban Tổ chứcTrung ương
Quy định về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng - an ninh đối với cán bộ, đảng viên
    132.     
20/5/2010
Bộ Quốc phòng
Hướng dẫn về việc tổ chức kiện toàn Ban chỉ huy quân sự, bộ ngành, cơ quan tổ chức Trung ương theo quy định của Luật dân quân Tự vệ
    133.     
21/5/2010
CQ thường trực quốc phòng, Bộ QP
Hướng dẫn về thành lập và kiện toàn cán bộ Ban chỉ huy quân sự các bộ, ban, ngành cơ quan, tổ chức trung ương
    134.     
29/9/2009
Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN
Kết luận về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng nhằm đẩy mạnh việc triển khai công tác giáo dục quốc phòng- an ninh
    135.     
30/3/2012
BCH Quân sựĐHQGHN
Phân công công tác của Ban chỉ huy Quân sự ĐHQGHN

 
 

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: