CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Văn bản liên quan
Các văn bản liên quan đến Tổ chức - Cán bộ

Cập nhật đến ngày 4 tháng 6 năm 2014
STT
Ký, mã hiệu
Ngày 
ban hành
Cơ quan ban hành
Tên tài liệu
Hiệu lực
thi hành
Hiệu lực sử dụng văn bản
Còn
Không
I.
TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1.              
17/11/2000
Chính phủ
Nghị định về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.
02/12/2000
x
 
2.              
11/4/2001
Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, nhà nước, đơn vị sự nghiệp
01/01/2001
x
 
3.              
15/11/2010
Quốc hội
Luật Viên chức được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010
01/01/2012
x
 
4.              
12/4/2012
Chính phủ
Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
01/6/2012
x
 
5.              
8/5/2012
Chính phủ
Nghị định quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
25/6/2012
x
 
6.              
14/2012/TT-BNV
18/12/2012
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/20123 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
05/02/2013
x
 
7.              
06/4/2012
Chính phủ
Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
25/5/2012
x
 
8.              
09/2012/TT-BNV
10/12/2012
Bộ Nội vụ
Thông tư quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức
01/02/2013
x
 
9.              
22/2008/QH12
13/11/2008
Quốc hội
Luật cán bộ, công chức được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008
01/01/2010
x
 
10.           
06/2010/NĐ-CP
25/01/2010
Chính phủ
Nghị định quy định những người là công chức
15/3/2010
x
 
11.           
08/2011/TT-BNV
02/6/2011
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 quy định những người là công chức
20/7/2011
x
 
12.           
24/2010/NĐ-CP
15/3/2010
Chính phủ
Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
01/9/2013
x
 
13.           
05/2012/TT-BNV
24/10/2012
Bộ Nội vụ
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
10/12/2012
x
 
14.           
93/2010/NĐ-CP
31/8/2010
Chính phủ
Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
22/10/2010
x
 
15.           
13/2010/TT-BNV
30/12/2010
Bộ Nội vụ
Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
15/02/2011
x
 
16.           
06/2013/TT-BNV
17/7/2013
Bộ Nội vụ
Thông tư bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
01/9/2013
x
 
17.           
21/2010/NĐ-CP
08/3/2010
Chính phủ
Nghị định về quản lý biên chế công chức
01/5/2010
x
 
18.           
07/2010/TT-BNV 
26/7/2010
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn quản lý biên chế công chức quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
15/9/2010
x
 
19.           
46/2010/NĐ-CP
27/4/2010
Chính phủ
Nghị định quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức
01/7/2010
x
 
20.           
34/2011/NĐ-CP
17/5/2011
Chính phủ
Nghị định quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức
05/7/2010
x
 
21.           
34/2012/NĐ-CP
15/4/2012
Chính phủ
Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ
01/6/2012
x
 
22.           
36/2013/NĐ-CP
22/4/2013
Chính phủ
Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
10/6/2013
x
 
23.           
05/2013/TT-BNV
25/6/2013
Bộ Nội vụ
Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
10/8/2013
x
 
24.           
06/2007/QĐ-BNV
18/6/2007
Bộ Nội vụ
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
25.           
02/2008/QĐ-BNV
06/10/2008
Bộ Nội vụ
Quyết định về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
26.           
11/2012/TT-BNV
17/12/2012
Bộ Nội vụ
Thông tư của Bộ Nội vụ Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
03/02/2013
x
 
27.           
3969/QĐ-ĐHQGHN
04/11/2013
ĐHQGHN
Quyết định của Giám đốc ĐHQGHN về việc thực hiện định mức giờ chuẩn giảng dạy để tính định biên nhân lực giảng dạy của các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo ở ĐHQGHN
04/11/2013
x
 
28.           
08/4/2005
ĐHQGHN
Hướng dẫn thực hiện xử lý cán bộ, viên chức đi nước ngoài quá hạn
08/4/2005
x
 
29.           
25/8/2008
ĐHQGHN
Phần quy định về Quản lý cán bộ đi nước ngoài (đoàn ra) trong Quy định tạm thời về Quản lý công tác Hợp tác Quốc tế của ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 4632/2008/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/8/2008 của ĐHQGHN.
25/8/2008
x
 
30.           
28/6/2010
ĐHQGHN
Hướng dẫn công tác tính định biên nhân lực của các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong ĐHQGHN
28/6/2010
x
 
31.           
06/7/2012
ĐHQGHN
Hướng dẫn tạm thời công tác xác định chỉ tiêu nhân lực của các đơn vị nghiên cứu và phục vụ trực thuộc ĐHQGHN
06/7/2012
x
 
32.           
2799/HD-ĐHQGHN
19/8/2013
ĐHQGHN
Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong ĐHQGHN
19/8/2013
x
 
33.           
2828/HD-ĐHQGHN
20/8/2013
ĐHQGHN
Hướng dẫn tuyển dụng viên chức trong ĐHQGHN
20/82013
x
 
34.           
2884/QĐ-TCCB
23/8/2013
ĐHQGHN
Quyết định về việc ban hành “Quy định tạm thời đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức thuộc Cơ quan ĐHQGHN”
23/8/2013
x
 
II.
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
35.           
13/7/2009
Bộ Tài chính
Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”
29/9/2009
x
 
36.           
18/2010/NĐ-CP
05/3/2010
Chính phủ
Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng công chức
01/5/2010
x
 
37.           
25/01/2011
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức
13/3/2011
x
 
38.           
21/9/2010
Bộ tài chính
Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
06/11/2010
x
 
39.           
15/2012/TT-BNV
25/12/2012
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
15/02/2013
x
 
III.
NGẠCH, NÂNG NGẠCH, CHUYỂN NGẠCH CÔNG CHỨC; THĂNG HẠNG VÀ THAY ĐỔI CHỨC DANH VIÊN CHỨC
40.           
18/12/1995
Bộ Nội vụ
Quyết định về việc thay đổi tên gọi các ngạch công chức giảng dạy và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch trong trường đại học - cao đẳng
18/12/1995
x
 
41.           
03/11/2004
Bộ Nội vụ
Quyết định về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
42.           
20/10/2010
Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức
05/12/2010
x
 
43.           
601/QĐ-BNV
09/7/2012
Bộ Nội vụ
Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
09/7/2012
x
 
44.           
06/11/2006
Bộ Nội vụ
Quyết định của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ công chức
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
45.           
25/5/2007
Bộ Nội vụ
Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức viên chức
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
46.           
03/6/2008
Bộ Nội vụ
Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
47.           
12/2012/TT-BNV
18/12/2012
Bộ Nội vụ
Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
15/02/2013
x
 
48.           
16/2012/TT-BNV
28/12/2012
Bộ Nội vụ
Thông tư ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
01/3/2013
x
 
IV.
CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
49.           
18/6/2012
Quốc hội
Bộ Luật Lao động được Quốc hội nước CH XHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua
01/5/2013
x
 
50.           
44/2013/NĐ-CP
10/5/2003
Chính phủ
Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
01/7/2013
x
 
51.           
45/2013/NĐ-CP
10/5/2013
Chính phủ
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
01/7/2013
x
 
52.           
20/10/2011
Bộ Tài Chính
Thông tư của Bộ Tài chính về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
01/01/2012
x
 
53.           
29/6/2006
Quốc hội
Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua
01/01/2007
x
 
54.           
22/12/2006
Chính phủ
Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
55.           
30/01/2007
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
56.           
23/9/2008
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXHvề hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
57.           
12/12/2008
Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
01/01/2009
x
 
58.           
22/01/2009
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP
01/01/2009
x
 
59.           
13/8/2010
Chính phủ
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH
01/10/2010
x
 
60.           
05/4/2010
Bộ Y tế
Thông tư hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia BHXH bắt buộc
19/5/2010
x
 
61.           
03/01/2014
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Quyết định ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH
01/4/2014
x
 
62.           
14/11/2008
Quốc hội
Luật Bảo hiểm Y tế đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2008.
01/7/2009
x
 
63.           
27/7/2009
Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
01/10/2009
x
 
64.           
14/8/2009
Bộ Y tế - Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế
01/10/2009
x
 
65.           
14/12/2004
Chính phủ
Nghị định về chế độ tiền lương đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
66.           
15/9/2009
Chính phủ
Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
01/11/2009
x
 
67.           
5/01/2005
Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với CBCCVC
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
68.           
5/01/2005
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với CBCCVC
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
69.           
5/01/2005
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với CBCCVC
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
70.           
5/01/2005
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với CBCCVC
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
71.           
5/01/2005
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ độc hại, nguy hiểm đối với CBCCVC
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
72.           
5/01/2005
Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với CBCCVC
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
73.           
10/8/2005
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với CBCCVC kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
74.           
10/8/2005
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với CBCCVC khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
75.           
28/11/2008
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
76.           
13/7/2007
Chính phủ
Quyết định về việc tính thời gian để hưởng chế độ BHXH đối với CBCCVC, công nhân, quân dân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính tri - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp nhưng không về nước đúng hạn
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
77.           
31/12/2008
Chính phủ
Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
78.           
27/4/2012
Chính phủ
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều “ Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ
15/6/2012
x
 
79.           
17/7/2009
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư quy định chi tiết việc xét công nhận hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS
04/9/2009
x
 
80.           
11/9/2012
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
26/10/2012
x
 
81.           
25/2013/TT-BGDĐT
15/7/2013
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở
30/8/2013
x
 
82.           
05/2014/TT-BGD & ĐT
28/02/2014
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
14/4/2014
x
 
83.           
04/7/2011
Chính phủ
Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
01/9/2011
x
 
84.           
30/12/2011
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
20/02/2012
x
 
85.           
6/10/2005
Chính phủ
Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
86.           
23/01/2006
Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
87.           
56/2011/NĐ-CP
04/7/2011
Chính phủ
Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với CCVC công tác tại các cơ sở y tế công lập
19/8/2011
x
 
88.           
11/2/1998
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Thông tư hướng dẫn chế độ nâng bậc lương để làm cơ sở tính lương hưu đối với CB có thời gian làm chuyên gia ở nước ngoài
11/02/1998
x
 
89.           
02/8/2010
Bộ Quốc phòng; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ ....
18/9/2010
x
 
90.           
55/2012/NĐ-CP
28/6/2012
Chính phủ
Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
15/8/2012
x
 
91.           
13/2013/QĐ-TTg
06/02/2013
Thủ tướng
Chính phủ
Quyết định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên CS HCM, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trong  các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề
26/3/2013
x
 
92.           
07/2013/TTLT-BGD ĐT-BNV-BTC
08/3/2013
Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
22/4/2013
x
 
93.           
66/2013/NĐ-CP
27/6/2013
Chính phủ
Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
15/8/2013
x
 
94.           
07/2013/TT-BNV
31/7/2013
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội có tính chất đặc thù
15/9/2013
x
 
95.           
08/2013/TT-BNV
31/7/2013
Bộ Nội vụ
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVC
15/9/2013
x
 
96.           
40/2014/NĐ-CP
12/5/2014
Chính phủ
Nghị định quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học vàcông nghệ
01/7/2014
x
 
97.           
05/7/2013
ĐHQGHN
Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CCVC và Hội nghị tổng kết năm học tại các đơn vị trong ĐHQGHN
05/7/2013
x
 
98.           
21/7/2010
ĐHQGHN
Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi cán bộ khoa học trình độ cao ở ĐHQGHN
21/7/2013
x
 
99.           
28/02/2011
ĐHQGHN
Hướng dẫn chế độ chính sách đối với cán bộ được cử đi giảng dạy, nghiên cứu ở nước ngoài (theo nguyện vọng các nhân)
28/02/2011
x
 
100.         
28/02/2011
ĐHQGHN
Quyết định ban hành quy định tạm thời về xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của CBVC và HSSV tại ĐHQGHN
28/02/2011
x
 
101.         
09/11/2012
ĐHQGHN
Hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức ĐHQGHN
09/11/2012
x
 
V.
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO
102.         
18/6/2012
Quốc hội
Luật giáo dục đại học đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012.
01/01/2013
x
 
103.         
141/2013/NĐ-CP
24/10/2013
Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học
10/12/2013
x
 
104.         
186/2013/NĐ-CP
17/11/2013
Chính phủ
Nghị định về Đại học Quốc gia
01/01/2014
x
 
105.         
26/2014/QĐ-TTg
26/3/2014
Thủ tướng Chính phủ
Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
20/5/2014
x
 
106.         
28/6/2012
Chính phủ
Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
15/8/2012
x
 
107.         
15/4/2009
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập và giáo dục
30/5/2009
x
 
108.         
115/2005/NĐ-CP
05/9/2005
Chính phủ
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
109.         
15/01/2009
Chính phủ
Quyết định về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học
03/3/2009
x
 
110.         
22/9/2010
Chính phủ
Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ
10/11/2010
x
 
111.         
19/02/2003
Chính phủ
Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
112.         
15/11/2013
Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
01/01/2014
x
 
113.         
 
02/12/2010
 
Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp- VP Chính phủ
Thông tư liên tịch hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
18/01/2011
x
 
114.         
15/6/2010
ĐHQGHN
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc ĐHQGHN
15/6/2010
x
 
115.         
28/01/2010
ĐHQGHN
Quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các trường đại học thành viên thuộc ĐHQGHN
28/01/2010
x
 
116.         
29/5/2008
ĐHQGHN
Nghị quyết số 291/NQ-ĐU ngày 29/5/2008 của Đảng ủy ĐHQGHN về công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ĐHQGHN
29/5/2008
x
 
117.         
02/7/2008
ĐHQGHN
Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm CBLĐQL trong ĐHQGHN
02/7/2008
x
 
118.         
19/4/2007
ĐHQGHN
Quyết định về việc Ban hành tiêu chí cán bộ khoa học đầu đàn, đầu ngành của ĐHQGHN
19/4/2007
x
 
119.         
4416/QĐ-ĐHQGHN                            
04/12/2013
ĐHQGHN
Quyết định về việc ban hành Quy định về chức năng và nhiệm vụcủa Văn phòng, các ban chức năng của ĐHQGHN
04/12/2013
x
 
VI.
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH
120.         
30/2013/QH13
19/6/2013
Quốc hội
Luật giáo dục quốc phòng và an ninh được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 5 thông qua
01/01/2014
x
 
121.         
23/11/2009
Quốc hội
Luật dân quân Tự vệ được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 6 thông qua
01/7/2010
x
 
122.         
10/7/2007
Chính phủ
Nghị định về Giáo dục quốc phòng – an ninh
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
123.         
01/6/2010
Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ
20/7/2010
x
 
124.         
85/2010/TT-BQP
01/7/2010
Bộ Quốc phòng
Thông tư về hướng dẫn một số điều của Luật dân quân tự vệ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ
17/8/2010
x
 
125.         
38/2007/NĐ-CP
15/3/2007
Chính phủ
Nghị định về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ
Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
x
 
126.         
175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT
13/9/2011
Bộ Quốc phòng-Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/3/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ
30/10/2011
x
 
127.         
79/2010/TT-BQP
23/6/2010
Bộ Quốc phòng
Thông tư ban hành quy định chương trình bồi dưỡng, tập huấn cán bộ và huấn luyện dân quân tự vệ nòng cốt
9/8/2010
x
 
128.         
81/2010/TT-BQP
23/6/2010
Bộ Quốc phòng
Thông tư quy định về quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở và Ban chỉ huy quân sự cấp xã
 
9/8/2010
x
 
129.         
84/2010/TT-BQP
01/7/2010
Bộ Quốc phòng
Thông tư quy định cách mang, mặc, quản lý và sử dụng trang phục dân quân tự vệ
nòng cốt
17/8/2010
x
 
130.         
96/2010/TT-BQP
19/7/2010
Bộ Quốc phòng
Thông tư quy định việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ
04/9/2010
x
 
131.         
223/2013/TT-BQP
06/01/2014
Bộ Quốc phòng
Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành địa phương năm 2014
07/02/2014
x
 
132.         
176/2011/TT-BQP
15/9/2011
Bộ Quốc phòng
Thông tư của Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh
01/01/2012
x
 
133.         
53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC
15/11/2011
Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Lao động- Thương binh và xã hội Bộ Quốc phòng- Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng- an ninh
02/01/2012
x
 
134.         
24/2014/TT-BQP
15/5/2014
Bộ
Quốc
phòng
Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam
01/7/2014
x
 
135.         
12-CT/TW
03/5/2007
Ban Chấp hành Trung ương
Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong tình hình mới
03/5/2007
x
 
136.         
417/CT-TTg
31/3/2010
Chính phủ
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo
31/3/2010
x
 
137.         
2826/BQP
20/5/2010
Bộ Quốc phòng
Hướng dẫn về việc tổ chức kiện toàn Ban chỉ huy quân sự, bộ ngành, cơ quan tổ chức Trung ương theo quy định của Luật dân quân Tự vệ của Quốc hội khóa XII kỳ hợp thứ 6 số 43/2009/QH12, ngày 23/11/2009
20/5/2010
x
 
138.         
351/CQTT-DQ
21/5/2010
Cơ quan thường trực quốc phòng, Bộ quốc phòng
Hướng dẫn về thành lập và kiện toàn cán bộ Ban chỉ huy quân sự các bộ, ban, ngành cơ quan, tổ chức trung ương
21/5/2010
x
 
139.         
196/KL-ĐU
29/9/2009
Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN
Kết luận về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng nhằm đẩy mạnh việc triển khai công tác giáo dục quốc phòng- an ninh
29/9/2009
x
 
140.         
1110/ĐHQGHN-BCHQS
30/3/2012
Ban chỉ huy
Quân sự ĐHQGHN
Phân công công tác của Ban chỉ huy Quân sự ĐHQGHN
30/3/2012
x
 
141.         
1062/TB-ĐHQGHN
28/3/2013
ĐHQGHN
Thông báo Kết luận của Phó Giám đốc thường trực về việc thống nhất các nội dung, phương hướng, nhiệm vụ và kết hoạch công tác quốc phòng an ninh năm 2012 của Ban Chỉ huy Quân sự ĐHQGHN
28/3/2013
x
 
 

 VNU Media - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: