ĐÀO TẠO
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Văn bản liên quan
Danh mục các văn bản quản lý, điều hành lĩnh vực Đào tạo

 

CÁC VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ

1

08/2012/QH13

 Luật giáo dục đại học

2

58/2010/QĐ-TTg

Ban hành “Điều lệ trường đại học”
(Theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 09 năm 2010)

 

CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ VÀ LIÊN BỘ

1

55/2012/TT-BGDĐT

Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 25/12/2012)

2

8607/BGDĐT-GDĐH

V/v: Hướng dẫn xác nhận các điều kiện mở ngành/chuyên ngành trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

3

47/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia (Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 7/12/2012)

4

01/HD-ĐTVNN

Thông tin hướng dẫn dành cho ứng viên Đề án 322 (Công văn hướng dẫn số 01/HD-ĐTVNN của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 6/12/2012)

5

46/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông

6

1240/TB-BGDDT

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2013

7

41/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

8

40/2012/TT- BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh

9

35/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020" được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

10

6353/BGDĐT-GDQP

V/v: Hướng dẫn thực hiện chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng

11

31/2012/TT- BGDĐT

Thông tư Ban hành chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh

12

4791/BGDĐT-GDQP

V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2012-2013

13

10/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

14

06/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

15

04/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

16

05/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

17

01/2012/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe, trình độ đại học

18

57/2011/TT-BGDĐT

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

19

43/2011/TT-BGDĐT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

20

10/2011/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (Số: 10/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 28 tháng 02 năm 2011)

21

08/2011/TT-BGDĐT

Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (Số: 08/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 17 tháng 2 năm 2011)

22

38/2010/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
(Số: 38/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 22/12/2010)

23

5599/QĐ-BGDĐT

Thông tư Quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục
(Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 1/12/2010)

24

03/TT-BGDĐT

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

25

4366/BGDĐT-PC

Hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (Theo văn bản số 4366/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 23 tháng 7 năm 2010)

26

 05-NQ/BCSĐ

Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-20105 ( Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 6/1/2010)

27

 09/2010/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học (Theo công văn số 09/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo, ngày 10/3/2010)

28

14/2009/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Điều lệ trường cao đẳng

29

10/2009/TT-BGDĐT

Quy chế đào tạo Tiến sĩ

30

02/2015/TT-BGDĐT

Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông Quốc gia, ban hành ngày 26/02/2015

31

03/2015/TT-BGDĐT

Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, ban hành ngày 26/02/2015

 

ĐHQGHN – ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1

1366/QĐ-ĐHQGHN

Về việc ban hành Quy định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo ở Đại học

2

436/QĐ-ĐT

Quy định tạm thời đào tạo sinh viên năm thứ nhất thuộc chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế tại ĐHQGHN (Quyết định 436/QĐ-ĐT ngày 11/02/2011)

3

3109/HD-ĐHQGHN

Hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra ở ĐHQGHN (Hướng dẫn số 3109/HD-ĐHQGHN ngày 29/10/2010).

4

3079/QĐ-ĐHQGHN

Quy chế Đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội
(Quyết định của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010)

6

4420/HD-ĐT

Hướng dẫn việc kết hợp tổ chức đào tào chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng với chương trình tiên tiến và nhiệm vụ chiến lược
(Công văn số 4420/HD-ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2009)

7

3882/HD-ĐT

Hướng dẫn tạm thời về đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên ở ĐHQGHN (Công văn số 3882/HD-ĐT ngày 11 tháng 11 năm 2009)

8

2132/HD-ĐT

Hướng dẫn tiếp tục thực hiện lộ trình đào tạo theo tín chỉ ở Đại học Quốc gia Hà Nội (Công văn số 2132/HD-ĐT ngày 16/6/2009)

9

1548/QĐ-ĐT

Sửa đổi, bổ sung một số điều trong “Quy định về đào tạo cử nhân tài năng, chất lượng cao ở ĐHQGHN” (Quyết định số 1548/QĐ-ĐT ngày 22/4/2009)

10

1018/QĐ-ĐT

Hướng dẫn xây dựng bài giảng điện tử ở ĐHQGHN
(Công văn số 1018/QĐ-ĐT ngày 31 tháng 3 năm 2009)

11

1080/ĐT

Hướng dẫn xây dựng các chương trình đào tạo mới phù hợp với kế hoạch phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội
(Công văn số 1080/ĐT ngày 10 tháng 3 năm 2009)

12

3328/ĐT

Quy định xây dựng và sử dụng mã môn học (Công văn số 3328/ĐT ngày 04/9/2007)

13

2323/ĐT

Hướng dẫn xây dựng đề án mở ngành đào tạo đại học (Công văn số 2323/ĐT ngày 12 tháng 12 năm 2006)

14

1445/ĐT

Hướng dẫn thực hiện quyết định về đào tạo cử nhân tài năng chất lượng cao (Hướng dẫn số 1445/ĐT ngày 06/10/2006).

15

777/ĐT

Hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy trình kiểm tra – đánh giá kết quả học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ (Công văn số 777/ĐT ngày 11 tháng 8 năm 2006)

16

776/ĐT

Hướng dẫn sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ (Công văn số 776/ĐT ngày 11 tháng 8 năm 2006)

17

775/ĐT

Hướng dẫn xây dựng đề cương môn học phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ (Công văn số 775/ĐT ngày 11 tháng 8 năm 2006)

18

771/ĐT

Hướng dẫn chuyển đổi chương trình đào tạo hiện hành phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ (Công văn số 771/ĐT ngày 11 tháng 8 năm 2006)

19

665/ĐT

Quy định về đào tạo cử nhân tài năng, chất lượng cao ở Đại học Quốc gia Hà Nội. (Quyết định của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội số 665/ĐT ngày 02/8/2006)

20

657/ĐT

Quy định về đào tạo cử nhân sư phạm ở Đại học Quốc gia Hà Nội
(Quyết định của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội số 657/ĐT ngày 01/8/2006)

21

278/ĐT

Hướng dẫn về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (Công văn số 278/ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2003)

22

3737/QĐ-ĐHQGHN

Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc Đại học ở ĐHQGHN ban hành ngày 21/10/2014

23

5115/QĐ-ĐHQGHN 

Quy chế Đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành ngày 25/12/2014

24

1080/HD-ĐHQGHN

Hướng dẫn Tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo đại học ở ĐHQGHN

 

ĐHQGHN – ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1

146/HD-ĐHQGHN

Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo Sau Đại học

2

3050/QĐ-ĐHQGHN

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25/5/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

3

3810/KHCN, 1555/QĐ-ĐHQGHN

Quy chế Đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội
(Quyết định của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội số 3810/KHCN ngày 10/10/2007 và QĐ số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011)

4

89/SĐH

Hướng dẫn chi tiết về các tiêu chí và quy trình tổ chức thực hiện đánh giá Hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự tuyển đào tạo bậc tiến sĩ (Hướng dẫn số 89/SĐH ngày 09/01/2009)

5

665/SĐH

Quy định tạm thời về mở chuyên ngành và sửa đổi khung chương trình đào tạo sau đại học (Quyết định của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội số 665/SĐH ngày 04/02/2008)

6

2036/SĐH

Hướng dẫn tổ chức đánh giá chương trình đào tạo sau đại học các chuyên ngành đào tạo thí điểm (Hướng dẫn số 2036/SĐH ngày 07/6/2007)

7

237/KHCN

Điều kiện chuyển tiếp sinh (Quyết định số 237/KHCN ngày 03/7/2006)

8

278/ĐT

Hướng dẫn về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại ĐHQGHN (Hướng dẫn số 278/ĐT ngày 20/10/2003)

9

45/ĐT

Hướng dẫn tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ ở ĐHQGHN 
(Hướng dẫn số 45/ĐT ngày 27/02/2003)

10

2179/SĐH

Đưa thông tin luận văn, luận án lên website

11

4668/QĐ-ĐHQGHN

Quy chế đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN ban hành ngày 10/12/2014

12

4280/QĐ-ĐHQGHN

Sửa đổi một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN ban hành theo QĐ số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 được sửa đổi, bổ sung theo QĐ số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 của Giám đốc ĐHQGHN, ban hành ngày 14/11/2014

13

1610/HD-ĐHQGHN

Hướng dẫn Tổ chức đào tạo học phần ngoại ngữ thuộc phần kiến thức chung trong chương trình đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN

 

 

ĐHQGHN – ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

1

3055/QĐ-ĐT

Sửa đổi và bổ sung quy định về hệ tại chức và chuyên tu ban hành
(Quyết định số 3055/QĐ-ĐT ngày 09/9/2009)

 

 

ĐÀO TẠO LIÊN KẾT QUỐC TẾ

1

4474/QĐ-ĐHQGHN

Ban hành Quy định về quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài ở ĐHQGHN

 

>>> Xem thêm: Các Văn bản (Chọn "Lĩnh vực" -> "Đào tạo", "Đào tạo đại học", "Đào tạo sau đại học")

 

 

 

 Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :