HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các chương trình hợp tác quốc tế
Các Hội thảo khoa học được tổ chức năm 2015

>>> Các Hội thảo khoa học được tổ chức năm 2014

STT

TÊN HỘI THẢO

TITLE

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ORGANIZATION

1

Hội thảo quốc tế "Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế: thực tiễn ở các nước Đông Nam Á và kinh nghiệm cho Việt Nam"

Upholding people's mastery in the context

05-06/02/2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

2

Hội thảo "Kiểm soát chất lượng phân bón vi sinh"

Workshop on Quality Control of Microbial-based Fertilizers

11-13/3/2015

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

VNU Institute of Microbiology and Biotechnology

3

Hội thảo "Biến đổi văn hóa xã hội ở khu vực đô thị trong quá trình toàn cầu hóa và hiện đại hóa"

Globalisation, Modernity and Urban change

30-31/3/2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

4

HT "Giảng dạy tiếng Hàn và Nghiên cứu Hàn Quốc học ở Việt Nam"

Teaching Korean and Korean studies in Vietnam

10/4/2015

Trường Đại học Ngoại ngữ

VNU Unviersity of Languages and International Studies

5

Hội nghị Analytica Việt Nam 2015

Analytica Vietnam Conference 2015

15-17/4/2015

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

VNU University of Science

6

Tọa đàm "Nghiên cứu Trung quốc học ở Việt Nam: lịch sử qua lời kể"

Vietnamese sinologist oral history workshop

16-17/5/2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

7

Hội thảo "Cộng đồng ASEAN: Chìa khóa cho việc hội nhập quốc gia và khu vực ở Đông Nam Á"

ASEAN Comunities: they key for national and regional integration of South Asia

21-22/5/2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

8

Hội thảo công bố Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2015

2015 Annual Report on Vietnam Economy

28/5/2015

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

9

Hội thảo "Trách nhiệm xã hội và đạo đức báo chí trong kỷ nguyên kỹ thuật số"

Social responsibility and journalism ethics in digital age

10/6/2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

10

Đánh giá tác động của hội nhập quốc tế đến ngành chăn nuôi tại Việt Nam: trường hợp hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)"

To evaluate the international integration effect on animal husbandry in Vietnam: TPP and AEC cases

03/8/2015

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

11

Hội nghị "Lý thuyết hàng đợi và các ứng dụng mạng"

the 10th international conference on queueing theory and network applications (QTNA 2015)

17-20/8/2015

Trường Đại học Công nghệ

VNU University of Engineering and Technology

12

Hội thảo "Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế 2015: Hội nhập kinh tế Đông Á và hàm ý cho Việt Nam"

Conference on International economic cooperation and integration 2015: Economic integration in East Asia and implications for Vietnam's Enterprises

22/8/2015

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

13

Hội thảo "Đánh giá tác động của TPP và AEC lên ngành chăn nuôi tại Việt Nam"

To evaluate the effect from TPP and AEC on animal husbandry in Vietnam

09/9/2015

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

14

Khóa học về Tôn giáo và Pháp quyền lần thứ 4

4th Training Course on "Religion and Jurisdiction"

13-23/9/2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

15

Hội thảo "Quan hệ Việt Nam-Đông Dương-Nhật Bản thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ 2: tư liệu và nhận thức"

Vietnam-Indochina-Japan relation during the world war II-documents and interpretation

18-19/9/2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

16

Tọa đàm "Sự điều chỉnh kinh tế sau khủng hoảng tài chính: kinh nghiệm quốc tế và các hàm ý chính sách"

The Economic Adjustment after the Financial crisis: international experiences and policy implications

24-25/9/2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

17

Khóa tập huấn "Phát triển kế hoạch quản lý lâm nghiệp thân thiện với môi trường vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới"

Training course "Development of Forest Management Scheme in Harmony with Environment in the Tropical/Sub-tropical Area"

20-30/9/2015

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

VNU Center for Natural Resources and Environmental Studies

18

Hội thảo "Nhân học ở Việt Nam: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng"

Vietnam Anthropology: History, present and Prospects

29.09.2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

19

Hội thảo "Tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu lịch sử đô thị Việt Nam"

Envirnment and Urban Development in Vietnam History: an Interdisiplinary

29-30/9/2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

20

Diễn đàn Hiệu trưởng các trường đại học thuộc lưu vực sông Hồng lần thứ 2

The Second Forum of Rectors of Universities in Red River Basin

07/10/2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

21

Hội thảo "Giảng dạy tiếng Đức trong bối cảnh liên văn hóa"

Workshop on Teaching German in the context of cross-culture

16-18/10/2015

Trường Đại học Ngoại ngữ

VNU Unviersity of Languages and International Studies

22

Tọa đàm "Lý thuyết Cánh Tả trong phát triển đất nước: trao đổi kinh nghiệm giữa Việt nam, CHLB Đức và các nước Mỹ Latinh"

Left theories in national development: experience shring among of Vietnam, Germany and Latin America Countries

30/10/2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

23

Hội thảo "Bồi dưỡng năng lực lãnh đạo trong lĩnh vực công tác xã hội"

To Improve the leadership ability in social works

04-07/11/2015

Trường Đại học Ngoại ngữ

VNU Unviersity of Languages and International Studies

24

Tọa đàm "Hỗ trợ nhân đạo và hợp tác quốc tế trong xử lý khủng hoảng"

Humanitarian action in conflict and natural disasters

10/11/2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

25

Hội thảo "Đổi mới quản trị đại học trong bối cảnh toàn cầu hóa"

Innovative Management in Higher Education in the Context of Globalization

Tháng 11/2015

Khoa Quốc tế

VNU International School

 Ban Hợp tác & Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :