HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các chương trình hợp tác quốc tế
Các Hội thảo khoa học được tổ chức năm 2015

(Thông tin cập nhật vào tháng 03/2015)

>>> Các Hội thảo khoa học được tổ chức năm 2014

TT

TÊN HỘI THẢO

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

1

Hội thảo quốc tế "Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bối cản hội nhập quốc tế: thực tiễn ở các nước Đông Nam Á và kinh nghiệm cho Việt Nam"

05-06/02/2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

2

Hội thảo "Kiểm soát chất lượng phân bón vi sinh"

11-13/3/2015

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

3

Hội thảo "Biến đổi văn hóa xã hội ở khu vực đô thị trong quá trình toàn cầu hóa và hiện đại hóa"

30-31/3/2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

4

Hội thảo "Đổi mới quản trị đại học trong bối cảnh toàn cầu hóa"

Tháng 11/2015

Khoa Quốc tế

 

 Ban Hợp tác & Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :