CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Đội ngũ GS, PGS  >   Các Giáo sư
DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ

 

Số liệu tính đến ngày 15/09/2015

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm công nhận GS

Nam

Nữ

I. Cơ quan ĐHQGHN

1

Mai Trọng Nhuận

1952

 

1996

2

Vũ Minh Giang

1951

 

2002

3

Nguyễn Hữu Đức

1958

 

2004

4

Nguyễn Đình Đức

1963

 

2013

II. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

5

Nguyễn Văn Mậu

1949

 

1996

6

Nguyễn Hữu Việt Hưng

1954

 

2002

7

Nguyễn Quang Báu

1954

 

2002

8

Trần Tân Tiến

1949

 

2002

9

Phạm Kỳ Anh

1949

 

2002

10

Nguyễn Xuân Hãn

1948

 

2002

11

Nguyễn Hoàng Lương

1953

 

2002

12

Phạm Hùng Việt

1953

 

2003

13

Đinh Văn Ưu

1950

 

2005

14

Nguyễn Hữu Dư

1954

 

2006

15

Đặng Hùng Thắng

1953

 

2007

16

Bạch Thành Công

1952

 

2007

17

Nguyễn Huy Sinh

1950

 

2007

18

Lưu Tuấn Tài

1950

 

2010

19

Phan Văn Tân

1955

 

2010

20

Hà Huy Bằng

1961

 

2011

21

Nguyễn Cao Huần

1952

 

2005

22

Lưu Văn Bôi

1952

 

2013

23

Phan Tuấn Nghĩa

1959

 

2013

24

Nguyễn Đình Thành

1959

 

2013

25

Triệu Thị Nguyệt

 

1962

2015

III. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

26

Trần Chí Dõi

1953

 

2005

27

Mai Ngọc Chừ

1950

 

2006

28

Nguyễn Văn Khánh

1955

 

2007

29

Trần Thị Minh Đức

 

1954

2010

30

Vũ Đức Nghiệu

1954

 

2012

31

Trần Ngọc Vương

1956

 

2013

IV. Trường Đại học Ngoại Ngữ

32

Nguyễn Hòa

1956

 

2007

33

Nguyễn Văn Quang

1955

 

2009

V. Trường Đại học Công nghệ

34

Nguyễn Năng Định

1950

 

2007

35

Nguyễn Thanh Thủy

1960

 

2010

VI. Trường Đại học Kinh tế

36

Phan Huy Đường

1950

 

2015

VII. Trường Đại học Giáo dục

37

Nguyễn Hữu Châu

1948

 

2005

38

Nguyễn Thị Mỹ Lộc

 

1955

2010

VIII. Khoa Sau đại học

39

Hoàng Văn Vân

1955

 

2007

IX. Khoa Luật

40

Đào Trí Úc

1948

 

2002

41

Phạm Hồng Thái

1953

 

2007

42

Lê Văn Cảm

1954

 

2009

43

Nguyễn Đăng Dung

1952

 

2009

44

Hoàng Thị Kim Quế

 

1955

2009

45

Phan Trung Lý

1954

 

2011

X. Viện Công nghệ Thông tin

46

Đinh Dũng

1951

 

1991

47

Vũ Đức Thi

1949

 

2011

XI. Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

48

Nguyễn Quang Ngọc

1952

 

2007

49

Trương Quang Hải

1952

 

2007

50

Phạm Hồng Tung

1963

 

2015

XII. Khoa Y Dược

51

Trương Việt Dũng

1952

 

2004

52

Trần Quốc Kham

1956

 

2015

 

Tổng

48

4

 

Ghi chú: Danh sách các GS mới được phong chức danh kèm theo Quyết định số 06/HĐCDGSNN ngày 21/01/2015 của Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước

- Danh sách các nhà giáo của ĐHQGHN được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2014.

 VNU Media - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :