GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Ban Giám đốc
BAN GIÁM ĐỐC

 
GIÁM ĐỐC ĐHQGHN

 

 

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ
Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Phụ trách lĩnh vực công tác: chiến lược và kế hoạch phát triển ĐHQGHN; tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; kế hoạch - tài chính; hợp tác quốc tế;  truyền thông và quan hệ công chúng; đầu tư xây dựng và công tác dự án tại Hòa Lạc.
Phụ trách các đơn vị: Văn phòng; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Kế hoạch - Tài chính;  Ban Quan hệ quốc tế; Ban Xây dựng; các quỹ phát triển; Ban Quản lý và phát triển dự án; các trường đại học thành viên; các Trung tâm: Truyền thông và Quan hệ công chúng, Phát triển ĐHQGHN, Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học, Hỗ trợ nghiên cứu Châu Á; Văn phòng Hợp tác ĐHQGHN và Đại học Kyoto.
> Điện thoại: (84.4) 37547670 - 37547724
> E-Mail: nhapx@vnu.edu.vn; cv@vnu.edu.vn
 
CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC ĐHQGHN:
 
GS.TS Nguyễn Hữu Đức
Phụ trách lĩnh vực công tác: khoa học và công nghệ; ứng dụng công nghệ thông tin; thanh tra và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
Phụ trách các đơn vị: Ban Khoa học - Công nghệ; Ban Thanh tra; các viện nghiên cứu thành viên; các Trung tâm: Nano và Năng lượng, Nghiên cứu biển và đảo, Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Ứng dụng công nghệ thông tin, Hợp tác và Chuyển giao tri thức, Nghiên cứu về Phụ nữ, Nghiên cứu đô thị, Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu; Tạp chí Khoa học.
> Điện thoại: (84.4) 37547670
> E-Mail: ducnh@vnu.edu.vn
 
PGS.TS Nguyễn Kim Sơn
Phụ trách lĩnh vực công tác: đào tạo; khảo thí và đảm bảo chất lượng; công tác học sinh, sinh viên; thi đua khen thưởng; xuất bản; công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
Phụ trách các đơn vị: Ban Đào tạo; Ban Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; các khoa trực thuộc; Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục; Bệnh viện ĐHQGHN; Viện Tin học pháp ngữ; các Trung tâm: Thông tin - Thư viện, Giáo dục Thể chất và Thể thao, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đào tạo Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Hỗ trợ sinh viên, Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm, Phát triển hệ thống, Nhân lực quốc tế; Nhà Xuất bản ĐHQGHN; Nhà In ĐHQGHN.
> Điện thoại: (84.4) 37547670
> E-Mail: sonnk@vnu.edu.vn

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :