GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Ban Giám đốc
BAN GIÁM ĐỐC

 
GIÁM ĐỐC ĐHQGHN

 

 

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ
Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Phụ trách lĩnh vực công tác: chiến lược và kế hoạch phát triển ĐHQGHN; tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; kế hoạch - tài chính; hợp tác trong nước và quốc tế;  truyền thông và quan hệ công chúng; đầu tư xây dựng và công tác dự án tại Hòa Lạc.
Phụ trách các đơn vị: Văn phòng; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Kế hoạch - Tài chính;  Ban Hợp tác & Phát triển; Ban Xây dựng; các quỹ phát triển; Ban Quản lý các dự án; các trường đại học thành viên; các Trung tâm: Phát triển ĐHQGHN, Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á; Văn phòng Hợp tác ĐHQGHN và Đại học Kyoto.
> Điện thoại: (84.4) 37547670 - 37547724
> E-Mail: nhapx@vnu.edu.vn; cv@vnu.edu.vn
 
CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC ĐHQGHN:
 
GS.TS Nguyễn Hữu Đức
Phụ trách lĩnh vực công tác: khoa học và công nghệ; ứng dụng công nghệ thông tin; thanh tra, pháp chế và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
Phụ trách các đơn vị: Ban Khoa học - Công nghệ; Ban Thanh tra và Pháp chế; các viện nghiên cứu thành viên; các Trung tâm: Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Hợp tác và Chuyển giao tri thức, Nghiên cứu Đô thị, Tạp chí Khoa học.
> Điện thoại: (84.4) 37547670
> E-Mail: ducnh@vnu.edu.vn
 
PGS.TS Nguyễn Kim Sơn
Phụ trách lĩnh vực công tác: đào tạo; khảo thí và đảm bảo chất lượng; công tác học sinh, sinh viên; thi đua khen thưởng; xuất bản; công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
Phụ trách các đơn vị: Ban Đào tạo; Ban Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; các khoa trực thuộc; Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục; Bệnh viện ĐHQGHN; Viện Tin học pháp ngữ; các Trung tâm: Thông tin - Thư viện, Giáo dục Thể chất và Thể thao, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Hỗ trợ sinh viên, Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực; Nhà Xuất bản ĐHQGHN.
> Điện thoại: (84.4) 37547670
> E-Mail: sonnk@vnu.edu.vn

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :