KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Văn bản liên quan
Danh mục các văn bản quản lý, điều hành lĩnh vực Khoa học - Công nghệ

CÁC VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ

1
Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020
2
Quyết định phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011-2015
3
Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng
4
Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu
5
Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nghệ doanh nghiệp công nghệ cao
6
Về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tưu phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
7
Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 
8
Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh
9
Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng
10
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2009.
11
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
12
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
13
Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước
14
Quyết định số số 14/2008/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ
15
Luật Công nghệ cao
16
Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008  của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
17
Luật Năng lượng nguyên tử
18
Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước
19
Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bố dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
20
Luật Chuyển giao công nghệ
21
Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước
22
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật
23
Luật đấu thầu
24
Luật Sở hữu trí tuệ
25
Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí
26
Quy định về việc xây dựng và quản lý các Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
27
Luật khoa học và công nghệ

 
CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ VÀ LIÊN BỘ

1
Hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao
2
Hướng dẫn công tác khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
3
Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu
4
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
5
Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh
6
Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước
7
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ
8
Ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước”
9
Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với
các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
10
Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước
11
quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí
12
Quy định xây dựng và quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo nghị định thư
13
Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án khoa học và công nghệ được ngân sách nhà nước hỗ trợ và có thu hồi kinh phí

 
CÁC VĂN BẢN CỦA ĐHQGHN

1
4096/QĐ-ĐHQGHN
2
Hướng dẫn tạm thời về việc phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ ở ĐHQGHN
3
Hướng dẫn tạm thời quản lý trang thiết bị và các phòng thí nghiệm ở Đại học Quốc gia Hà Nội
4
Quyết định về việc Ban hành hướng dẫn quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội
5
Hướng dẫn xây dựng và thực hiện dự án đầu tư ở Đại học Quốc gia Hà Nội
6
Quyết định về việc ban hành Quy định về Giải thưởng Khoa học – Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội
7
Quy chế hoạt động của Hội đồng ngành và Hội đồng liên ngành
8
Quyết định về việc Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :