Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Làn
Tên đề tài luận án: Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất với điều kiện tự nhiên vùng ven biển đồng bằng sông Hồng

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Làn                   

2.Giới tính: nữ

3. Ngày sinh:     20/07/1981                                                       

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 2048/QĐ-SĐH ngày 09/07/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

7. Tên đề tài luận án: Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất với điều kiện tự nhiên vùng ven biển đồng bằng sông Hồng

8. Chuyên ngành: Bản đồ viễn thám và GIS                   

9. Mã số: 62 44 02 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS.TS. Phạm Văn Cự         

                                                            Hướng dẫn phụ: GS.TS. Võ Chí Mỹ

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

1) Ứng dụng viễn thám và GIS đã đánh giá được đặc trưng biến động sử dụng đất thời kỳ trong giai đoạn Đổi Mới và sau Đổi Mới cho 2 huyện ven biển vùng đồng bằng sông Hồng.

2) Định lượng hóa được mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất với điều kiện tự nhiên thông qua phân tích hồi quy logistic và dự báo được biến động sử dụng đất đến năm 2021 ở 2 huyện ven biển đồng bằng sông Hồng phục vụ quy hoạch phát triển bền vững.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

·         Thông tin hiện trạng sử dụng đất các thời điểm 1989, 2001, 2005, 2013 và biến động sử dụng đất qua các giai đoạn trên góp phần chỉ ra xu hướng biến sử dụng đất khu vực ven biển đồng bằng sông Hồng.

·         Số liệu hồi quy về quan hệ giữa biến động sử dụng đất với điều kiện tự nhiên, cùng với khả năng biến động sử dụng đất trên từng đơn vị tự nhiên sẽ góp phần hỗ trợ giúp cho các nhà quản lý  đưa ra các phương án quy hoạch nhằm sử dụng tối ưu các điều kiện tự nhiên khu vực ven biển đồng bằng sông Hồng.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Bản đồ dự báo sử dụng đất 2021 chưa tích hợp với đặc thù và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do vậy, hướng nghiên cứu tiếp theo của NCS sẽ bổ sung yếu tố chính sách và kinh tế - xã hội vào dự báo sử dụng đất nhằm quy hoạch sử dụng đất bền vững.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Nguyễn Thùy Dương, Vũ Trung Tạng, Phạm Thị Làn (2008), “Ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu đánh giá biến động vùng nuôi trồng thủy sản ở các xã ven biển tỉnh Thái Bình”, Tạp chí biển Việt Nam. (9).

[2] Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Trịnh Thị Hoài Thu (2011), “Ứng dụng phương pháp phân loại định hướng đối tượng để phân tích các đối tượng trên ảnh vệ tinh”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ địa chất. (34), tr 23-26.

[3] Trịnh Thị Hoài Thu, Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn (2012), “ So sánh phương pháp phân loại dựa vào điểm ảnh và phương pháp phân loại  định hướng đối tượng chiết xuất thông tin lớp phủ bề mặt từ ảnh độ phân giải cao”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ địa chất. (39), tr 59-65.

[4] Pham Thị Lan, Gunasekara K., Nguyen Thi Nhan, La Phu Hien (2013), “Application of  Remote Sensing and GIS technology for monitoring coastal changes in estuary area of the Red river system”, Vietnam. Journal of Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry an Cartography, (31), pp. 529-538.

[5] Trinh Thi Hoai Thu, Pham Thi Lan, Tong Thi Huyen Ai (2013), “Rule set of object-oriented classification using Landsat imagery in Donganh, Hanoi, Vietnam”, Journal of Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry an Cartography, (31), pp.521-527.

[6] Phạm Thị Làn, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Lợi, Đoàn Thị Dung, Đậu Thanh Bình (2013), “Phân loại lớp phủ băng phương pháp định hướng đối tượng trên ảnh Alos khu vực Giao Thủy – Nam Định”. Tạp chí công nghiệp mỏ, 2B.

[7] Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Võ Chí Mỹ, Phạm Văn Cự (2015), “Ứng dụng tư liệu viễn thám xác định xu hướng gia tăng bề mặt không thấm ở nông thôn”,  Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ, (26), tr 28-35.

[8] Phạm Thị Làn, Lê Thị Thu Hà, Võ Chí Mỹ, Phạm Văn Cự (2015), “Phân tích biến động sử dụng đất trong mối quan hệ với yếu tố tự nhiên khu vực huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình”. Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ,( 24), tr 53-60.

[9] Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Nguyễn Tiến Quỳnh (2015), “Đánh giá và dự báo biến động sử dụng đất khu vực cửa sông Ba Lạt dựa trên tư liệu viễn thám đa thời gian và GIS”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ địa chất, (48), tr 13-19.

[10] Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Nguyễn Văn Trung (2016), Integration multi-temporal satellite imagery and GIS data to determine the relationship between population growth and land use change in Balat estuary river, Vietnam”, The Second International Conference on Scientific Research Cooperation between Vietnam and Poland in Earth Sciences (VIET-POL 2015)

[11] Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Nguyễn Văn Trung, Lưu Bích Ngọc (2016), “Determination the relationship between population growth and land use change in Balat estuary based on remote sensing and GIS data”, Conference International The Relation Between Population and Development 2016.

>>> Bản thông tin tiếng Anh.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   |