Đơn vị đào tạo
Trang chủ   >  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG  >   Kết quả đánh giá chất lượng  >   Đơn vị đào tạo
Kết quả đánh giá chất lượng đơn vị đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của ĐHQGHN

Kết quả kiểm đinh chất lượng chu kỳ 1

TT
Đơn vị
Thời gian đánh giá
Kết quả
đánh giá
Thời hạn
đánh giá
Thời hạn đánh giá
giữa kỳ
1
Trường ĐH KHXH&NV
02/2007
Cấp độ 1
2007 – 2012
8/2009
2
Trường ĐH Ngoại ngữ
02/2007
Cấp độ 1
2007 - 2012
8/2009
3
Trường ĐH Kinh tế
02/2007
Cấp độ 1
2007 – 2012
8/2009
4
Trường ĐH KHTN
8/2008
Cấp độ 2
2008 – 2013
02/2011
5
Trường ĐH Công nghệ
8/2008
Cấp độ 2
2008 – 2013
02/2011
6
Khoa Sư phạm
(nay là Trường ĐH Giáo dục)
8/2008
Cấp độ 2
2008 - 2013
02/2011
7
Khoa Luật
12/2012
Chuẩn chất lượng Quốc gia
2012 - 2017
6/2015

 
Kết quả kiểm định chất lượng chu kỳ 2

TT
Đơn vị
Thời gian đánh giá
Kết quả
đánh giá
Thời hạn
đánh giá
Thời hạn đánh giá giữa kỳ
1
Trường ĐH Ngoại ngữ
6/2012
Chuẩn chất lượng Quốc gia
2012 - 2017
12/2014
2
Trường ĐH KHXH&NV
12/2012
Chuẩn chất lượng Quốc gia
2012 - 2017
6/2015
3
Trường ĐH Kinh tế
12/2012
Chuẩn chất lượng Quốc gia
2012 - 2017
6/2015

 VNU Media - VNU-INFEQA
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :