Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ - NGOẠI NGỮ

(Kèm theo Quyết định số 1476/QĐ-KHCN ngày 13 tháng 5 năm 2013)

TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Chức trách  trong Hội đồng
1
GS.TS. Nguyễn Hoà
Trường ĐHNN nguyenhoa@vnu.edu.vn
Chủ tịch
2
GS.TS. Vũ Đức Nghiệu
Trường ĐHKHXH&NV nghieuvd@vnu.edu.vn
P. Chủ tịch
3
PGS.TS. Nguyễn Chí Hòa
Trường ĐHKHXH&NV nguyenchihoaktv2003@yahoo.com
Thư ký
4
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh
Trường ĐHNN
habvn@yahoo.com
Uỷ viên
5
PGS.TS. Nguyễn Hồng Cổn
Trường ĐHKHXH&NV
nghcon@gmail.com
Uỷ viên
6
GS.TS. Trần Trí Dõi
Trường ĐHKHXH&NV
doihanh@hotmail.com
Uỷ viên
7
PGS.TS. Đỗ Việt Hùng
Trường ĐHSP Hà Nội
Uỷ viên
8
GS.TS. Nguyễn Văn Khang
Viện Ngôn Ngữ học
Uỷ viên
9
PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Thanh
Viện VNH &KHPT, ĐHQGHN
thanhntv@vnu.edu.vn
Uỷ viên
10
TS. Ngô Minh Thủy
Trường ĐHNN
ngothuy65@gmail.com
Uỷ viên
11
PGS.TS.Nguyễn Lân Trung
Trường ĐHNN
Uỷ viên
12
GS.TS. Hoàng Văn Vân
Khoa Sau đại học- ĐHQGHN
vanhv@vnu.edu.vn
Uỷ viên
13
PGS.TS. Phạm Hùng Việt
Viện Từ điển học và BK thư VN
phamhungviet52@yahoo.com
Uỷ viên

(Danh sách gồm 13 người)

 Ban Khoa học Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :